NAŠE KULTURA

Styl Bostik

Smělost...

...znamená uvažovat a jednat odlišně, vymýšlet nové způsoby práce a přicházet s novými odpověďmi na potřeby našich zákazníků a kolegů.

Smělost znamená odvážit se navrhovat, vymýšlet a jednat. Ale smělost není zbrklost. Je to pochopení, že můžete udělat cokoliv, pokud jste dobře připraveni. Znamená to chopit se iniciativy a vědět, jak vytvářet inovativní věci ve prospěch firmy Bostik.

Otevřenost…

...nás nutí zůstat ostražití, naslouchat našim zákazníkům a kolegům a být pozorní a proaktivní v našich reakcích.

Otevřenost znamená projevovat osobní a kolektivní připravenost naslouchat novým návrhům, nápadům, vlivům a názorům. Znamená být vnímaví vůči novým konceptům mimo naší oblast znalostí a přijímat ty, které považujeme za prospěšné pro naše podnikání. 

Udržitelnost…

...je schopnost držet krok s časem. Tedy směřovat k dlouhodobému environmentálnímu, hospodářskému a sociálnímu blahobytu. To znamená vyvíjet se, přizpůsobovat se a usilovat o zlepšování tváří v tvář stále novým výzvám.

Udržitelnost od náš vyžaduje brát ohled na dlouhodobou budoucnost naší firmy, našich zákazníků a našich kolegů v každém našem rozhodnutí a každém našem činu přitom současně brát ohled na životní prostředí.

Týmový duch…

…je respekt a uznání ostatních. To je posilování solidarity a sdílení odpovědnosti, když pracujeme společně, abychom dosáhli společného cíle.

Týmový duch ovlivňuje to, jak se lidé cítí, jejich hrdost na svůj tým a potřebu společně uspět. Pohání nadšení, zanícení a silný ohled na uznání skupiny. To umožňuje obyčejným lidem, kteří společně spolupracují, aby se spojili a dosahovali neobyčejné věci. 

Bezúhonnost…

… představuje vytrvalý závazek k přísným morálním a etickým zásadám. Znamená čestnost a transparentnost v chování a orientaci na pravdivost. Znamená prokazovat naši bezúplatnost.

Bezúhonnost znamená vyzkoušenou a osvědčenou poctivost a věrnost, jakož i aktivní a vědomé dodržování norem vlastní našemu odvětví. 

Dodržujeme náš závazek...

…znamená, že poskytujeme skutečný soulad s tím, co děláme. To znamená vkládat maximální osobní bezúhonnost do našeho chování.

Dodržování našeho závazku znamená ctít sliby, stanovovat si cíle a být jim věrní. Neboť dodržování závazků, byť náročných, vytváří pozitivní energii.

Pracovat ve stylu Bostik

Po celá ta léta se styl Bostik pevně zakořenil v naší DNA..... tvaroval způsob, jímž pracujeme a jednáme spolu navzájem, rovněž dal podobu naší globální politice lidských zdrojů, nástrojům a školícím programům.

Styl Bostik je také v souladu s našimi schopnostmi, které řídí naše plány osobního rozvoje. Tým Bostik ve Francii například převedl šest hodnot do praktických opatření, aby mohl vedoucím pracovníkům v jejich každodenním činnostech.

Styl Bostik představuje jeden z našich nejsilnějších aktiv. Jeho hodnoty představují hlavní zásady, které všichni zaměstnanci mohou využít, když hledají vzory pro své jednání a svá rozhodování.

back to top