Actievoorwaarden


Artikel 1: algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Bostik Actie “Win 1 van de 10 gratis toegangskaartjes voor Thermen Berendonck in Wijchen”
(hierna te noemen: de "Actie") van Bostik B.V. / Bostik Belux SA - NV / Bostik Benelux B.V. (hierna te noemen: "Bostik") , die loopt tot en met 15 mei 2019.
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en resultaten van de wedstrijd.
3. Bostik behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de deelnemers.
4. Iedereen, ouder dan 18 jaar, kan deelnemen. Werknemers van Bostik zijn uitgesloten voor deze Actie.
5. Bij deelname aan deze actie, ontvangt u automatisch ook onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe acties en andere nieuwswaardigheden.
6. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan de Afdeling Communicatie van Bostik via het volgend
e-mailadres: communicatieNL@bostik.com.

Artikel 2: prijzen
1. Het prijzenpakket bestaat uit 10 toegangskaarten voor Thermen Berendonck.
2. Een deelnemer kan slechts 1 keer mee doen en kans maken op één van bovengenoemde prijzen.
3. De prijzen zijn persoonsgebonden. Bostik zal niet ingaan op verzoeken van prijswinnaars om hun prijzen te ruilen, over te dragen aan derden of in te wisselen voor geld of andere prijzen/artikelen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
4. Bij weigering van een prijs door een deelnemer of in geval van een andere reden van niet-uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt deze aan Bostik.

Artikel 3: deelname
1. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Bostik tot deelname aan publicaties met betrekking tot de prijsuitreiking van de Actie, via alle media zoals de digitale Bostik nieuwsbrief, website en sociale media.
2. Bostik mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Bostik een redelijk vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet of anderszins onrechtmatig handelt jegens Bostik of derden.

Artikel 4: gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. Bostik zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Bostik toestemming zijn persoonsgegevens te mogen gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie en andere communicatie van Bostik, zoals de nieuwsbrief, website en sociale media.
Artikel 5: aansprakelijkheid
1. Bostik en door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, de Actie en/of de door Bostik ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Bostik aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig on onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Bostik openbaar gemaakte materialen, van welke aard dan ook, kan Bostik niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bostik teweeg brengen.

back to top