Algemene voorwaarden Bostik B.V.

Versie: Augustus 2020

1.                    DEFINITIES

 

 • In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 

 1. Bostik”: Bostik V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland;
 2. Koper”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bostik een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten, of daarvoor een Offerte ontvangt;
 3. Offerte”: een aanbod van Bostik aan Koper voor de verkoop en levering van Producten of Diensten;
 4. Overeenkomst”: iedere Overeenkomst en/of ander document (inclusief en niet gelimiteerd tot een aanbieding of Offerte) ter zake van de verkoop van Producten en/of Diensten door Bostik en levering van Producten en/of Diensten aan Koper, elke aanvulling of wijziging van deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle handelingen (inclusief maar niet gelimiteerd tot rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van de
 5. Producten”: alle door Bostik krachtens deze Algemene Voorwaarden en

/of Overeenkomst te verkopen of verkochte goederen;

 1. Diensten”: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die Bostik voor of ten behoeve van Koper verricht krachtens Overeenkomst.
 2. Algemene Voorwaarden”: deze algemene

 

2.                   TOEPASSELIJKHEID

 

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor commerciële onderhandelingen en zijn van toepassing op de aanvraag van, en de onderhandelingen over, een aanbieding, Offerte of een Bostik stuurt de Algemene Voorwaarden altijd uit, stelt ter beschikking aan de Koper of verwijst middels een link naar de Algemene Voorwaarden om koper in staat te stellen een order te plaatsen.

 

 • Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen van de

 

 

 


 

 • De Algemene Voorwaarden prevaleren automatisch boven de bepalingen in de documenten van de Het plaatsen van een order wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke acceptatie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn, ongeacht enige andersluidende bepaling die kan worden gegeven in de (commerciële) documenten (waaronder, niet limitatief, de inkoopvoorwaarden) van de Koper. De eventuele schriftelijke aanvaarding van de inkoopvoorwaarden door Bostik of van andere door de Koper uitgegeven documenten ondermijnt niet de voorrang van de Algemene Voorwaarden, maar leidt alleen tot een aanvulling

                                           op de bepalingen die niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

 

 • Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bostik zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en). Koper zal, mocht Bostik op een bepaald moment afwijken van de Algemene Voorwaarden, dit niet interpreteren als een verwerping door Bostik van de Algemene Voorwaarden voor latere toepassing(en).

 

3. OFFERTE

 • Tenzij Bostik schriftelijk anders heeft bepaald, zijn alle Offertes vrijblijvend, te allen tijde herroepelijk en altijd onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en/of de

 

 • Tenzij Bostik schriftelijk anders heeft bepaald, is een Offerte in ieder geval nooit langer geldig dan dertig (30) werkdagen na de afgifte

 

4.                  OVEREENKOMST

 

 • De Overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke aanvaarding van de Offerte door Koper, Bostik heeft bereikt en Bostik de Offerte niet binnen 4 (vier) werkdagen na de aanvaarding

 

 • Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht komt in afwijking van het vorige lid de Overeenkomst tot stand indien Bostik aan Koper heeft bericht met deze afwijkingen in te

 

 • Indien geen Offerte is uitgebracht en Koper (al dan niet onder een raam- overeenkomst) een order heeft geplaatst bij Bostik, komt de Overeenkomst tot stand nadat Bostik de order van Koper heeft Deze aanvaarding vindt plaats door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging dan wel door het starten van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 • Bostik kan niet gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van Koper is

 

 • In het geval van annulering van de order door de Koper om welke reden dan ook, nadat Bostik het Overeenkomst heeft geaccepteerd, wordt de Koper geacht Bostik te compenseren d.m.v. het betalen van een forfaitaire vergoeding ter waarde van vijftien (15) % van de overeenkomst.
 • Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bostik zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. Wijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke

 

 • Toezeggingen van niet hiertoe gemachtigde medewerkers van Bostik binden haar niet, tenzij deze door Bostik schriftelijk zijn

 

5.                   PRIJZEN EN TARIEVEN

 

 • Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zijn prijzen en tarieven exclusief BTW. De prijzen voor de Producten zullen worden gedefinieerd op basis van de specifieke aanbieding, order of Prijzen zijn inclusief standaard verpakkingskosten.

 

 • Bostik is gerechtigd om op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) de prijzen en tarieven te Tevens kunnen onvoorziene omstandigheden (overmacht of exorbitante grondstofprijsstijgingen) aanleiding zijn voor een tussentijdse prijsaanpassing, die Bostik minimaal 1 maand voor ingangsdatum zal communiceren.

 

 • Bostik zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen van prijswijzigingen van Producten en

 

6.                  LEVERING PRODUCTEN

 

 • Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is de plaats van levering de vestigingsplaats van Het risico op manco’s en beschadiging van de goederen gaat op de koper over vanaf het moment van verzending. In het geval de levering wordt uitgevoerd door een derde partij, gaat het risico op manco’s en beschadigingen van de producten over op de koper vanaf het moment dat deze beschikbaar zijn gesteld aan de derde partij. Alleen de Koper is verantwoordelijk voor het lossen en ter beschikking stellen van het juiste losapparatuur en het benodigde personeel.

 

 • Bostik is gerechtigd de Producten in termijnen en/of gedeelten te

 

 

 

 • Koper is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te Indien om welke reden ook de Koper niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal Bostik, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de Producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen. De Koper is verplicht aan Bostik de opslagkosten volgens het bij Bostik gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

 

 • De dag waarop de Producten op de overeengekomen datum, tijd en plaats aan Koper ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als de dag van levering, ook indien Koper weigert of nalaat de levering in ontvangst te

 

 • De overeengekomen termijnen voor levering worden slechts bij benadering opgegeven en zijn vrijblijvend. Bostik zal zich met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid inspannen aan de overeengekomen termijn van levering te Opgegeven of overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming van levering van Producten of Diensten, dient Bostik schriftelijk door Koper in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.

 

 • Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Koper

                                           niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Bostik dan wel indien Koper niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen.

 

 • Bostik is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet nakomen van levertijden of andere

 

 • Indien Koper schriftelijk uitstel van de levertermijn verzoekt, dient een dergelijk verzoek vooraf en schriftelijk door Bostik te worden geaccepteerd. Eventuele kosten en/of schade aan de zijde van Bostik die door het uitstel wordt veroorzaakt, dienen/dient door Koper te worden

 

 • Bostik behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken, alsmede om de daarin afgebeelde Producten uit het assortiment te Bostik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in de geleverde Producten van de afbeeldingen in haar catalogus, brochures en andere drukwerken.

 

 

 

7.                   BTW

 • De prijs in de Overeenkomst is exclusief belastingen en is onderworpen aan BTW en/of andere belastingen, indien van

 

 • Wanneer (i) de levering van de producten is uitgesloten van BTW vanwege verzending of transport van de Producten buiten het land van vertrek, en (ii)  de verzending of het transport van de Producten wordt uitgevoerd door of namens de Koper, verplicht de Koper zich tot het verstrekken van de volgende documenten (de “Onderbouwende Documentatie”) aan Bostik:

 

 • Iedere vorm van documentatie ter bewijsvoering dat de verzending of het transport van de Producten heeft plaatsgevonden naar een bestemming buiten het land van vertrek, in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving in het land van vertrek, binnen twintig (20) dagen na het laden van de Producten door of namens de Koper op de vijftiende (15e) dag van de volgende maand, bij meerdere ladingen, en

 


 • in geval van levering binnen de EU dient door Koper binnen tien (10) dagen na de maand volgend op de levering een, door een bevoegde vertegenwoordiger van Koper, schriftelijke verklaring/bevestiging te worden overhandigd, waarin wordt verklaard dat de goederen door of namens Koper zijn vervoerd of verzonden, waarbij verwezen wordt naar het lidstaat van bestemming van de Producten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving in het land van
 • Indien de Koper verzuimt de Onderbouwende Documentatie aan te leveren onder de bovenstaande voorwaarden en binnen de aangegeven tijdsplanning en in het geval dat de BTW later wordt geclaimd bij Bostik in verband met verkoop aan de Koper, moet deze laatste, op verzoek en per direct, een schadevergoeding betalen aan Bostik gelijk aan (i) het bedrag van de verschuldigde BTW, (ii) alle boetes en rente op te late betaling in rekening gebracht aan Bostik vanwege het niet doen van een juiste BTW aangifte bij

                                           verkoop of het niet (tijdig) aanleveren van Onderbouwende Documentatie en

(iii) eventuele advocaatkosten, deze laatste vergoeding (iii) gemaximeerd tot een bedrag van tienduizend euro (€10.000,00).

 

8.                  PRIVATE LABEL PRODUCTEN

 

 • De Koper heeft zijn Private Label (product naam, logo, woordmerk, beeldmerk, etc) ontwikkeld samen met het ontwerp en layout van de producten (primaire, secundaire en andere verpakking), hierna te noemen de “Private Label en Verpakking”. De Private Label en Verpakking worden aangebracht op de producten van Bostik en door de Koper verkocht, hierna te noemen “Private Label Producten”.

 

 • De koper garandeert dat de Private Label en Verpakking duidelijk te onderscheiden zijn van merken en verpakkingsontwerpen van producten van derden en dat er geen mogelijkheid tot verwarring bestaat. De Koper garandeert dat de Private Label en Verpakking geen inbreuk maakt op rechten van derden, bijvoorbeeld merkrechten.

 

 • Indien Koper een Private Label en Verpakking niet conform de overeengekomen planning bij Bostik bestelt, een private label product staakt, of dit niet meer van Bostik afneemt, dan wel aanspraak maakt op een product met een andere samenstelling, heeft Bostik het recht om voor het betreffende private label product op voorraad gehouden grondstoffen, verpakkingsmaterialen en eventueel afgevuld eindproduct, bij Koper in rekening te brengen vermeerderd met magazijn-, opslag en vernietigingskosten.

 

 • Door de aard van het productie proces kan het voorkomen dat de geproduceerde aantallen Producten niet overeen komen met de bestelde aantallen Producten. Bostik behoudt zich het recht voor om tien (10) % meer of tien (10)% minder Producten dan de door de Koper bestelde hoeveelheid private label producten te In dat geval heeft Bostik voldaan aan haar leveringsverplichting uit de Overeenkomst.

 

 • Bostik is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor teksten op (de verpakking van) private label producten van Koper. Bostik wordt door Koper gevrijwaard van alle aansprakelijkheid voor claims van derden die hier betrekking op hebben. Dit betreft alle teksten inclusief teksten en andere designelementen op het gebied van intellectueel eigendom, evenals applicatieteksten aangezien Bostik niet bekend is met de specifieke toepassingen van de koper. Hieronder vallen ook    mogelijke verschillen tussen geadviseerde houdbaarheid en/of vervaldatum door Bostik en de gewenste houdbaarheid/ vervaldatum door koper. Koper is aansprakelijk voor mogelijke claims voortkomende uit deze verschillen.

 

9.                  LEVERING DIENSTEN

 

 • Koper staat er voor in dat Bostik de Diensten tijdig, veilig, ongehinderd en met gebruikmaking van de benodigde voorzieningen (zoals gas, water en licht) kan Bostik moet onverwijld met haar werkzaamheden kunnen aanvangen en deze zonder onderbreking kunnen voltooien.

 

 • Koper garandeert de beschikking over benodigde vergunningen voor uitvoering

                                           van Diensten door Bostik.

 

 • Koper is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Bostik die zich bevinden op de plaats waar de Diensten door Bostik worden verricht.

 

 

 

10.               FACTURERING EN BETALING

 

 • Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, factureert Bostik bij levering van de Producten en Op het moment van facturering worden de prijzen en tarieven verhoogd met de van toepassing zijnde belastingen, met name BTW. Wanneer in de Overeenkomst is bepaald dat betaling in termijnen geschiedt, zal elke termijn separaat gefactureerd worden.

 

 • De betaling van de facturen van Bostik dient te geschieden in de overeengekomen valuta en binnen de betalingstermijn als aangegeven op de betreffende facturen. Voor zover op de factuur geen betalingstermijn is aangegeven dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na Koper is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag in mindering te brengen. Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

 • Tenzij Koper binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening schriftelijk tegen een factuur protesteert, wordt deze geacht door Koper te zijn goedgekeurd. Indien een klacht met betrekking tot een factuur gegrond blijkt, zal Bostik overgaan tot aanpassing van het Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst voldoet, zal Koper van rechtswege in verzuim komen te verkeren, zonder dat een ingebrekestelling hiervoor noodzakelijk is. Koper is in geval van verzuim wettelijke rente verschuldigd aan Bostik over het openstaande factuurbedrag, onverminderd de overige contractuele rechten van Bostik.

 

 • Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die Bostik vanwege de niet-nakoming van betalingsverplichtingen door Koper dient te maken, komen volledig voor rekening van Bostik is gerechtigd om haar vordering op grond van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven.

 

 • Alle betalingen van Koper aan Bostik worden aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen, een en ander in de volgorde van

 

 • Bostik is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Koper te verlangen en Koper is verplicht deze te verstrekken, indien Bostik goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal

 

                          10.7.    Bostik is te allen tijde gerechtigd om een nieuwe opdracht van Koper te weigeren, indien Koper facturen die reeds opeisbaar zijn geworden, onbetaald heeft gelaten.

 

10.8. Het is de Koper niet toegestaan een op haar rustende betalingsverplichting te verrekenen met betalingsverplichtingen van Bostik. De betalingsverplichting van Koper staat los van de overige verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

 

11.               
GARANTIE EN KLACHTEN

 • Bostik garandeert, met uitsluiting van enige andere garantie en / of aansprakelijkheid dat de producten op datum van levering voldoen aan de technische specificaties binnen het Overeenkomst. Koper is verplicht direct bij het leveren van de Producten en het verrichten van de Diensten te onderzoeken of de Producten en Diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 • Klachten met betrekking tot de geleverde Producten en Diensten dienen schriftelijk en gemotiveerd en zo spoedig mogelijk aan Bostik kenbaar te worden gemaakt. Zichtbare schade en/of manco’s dienen binnen achtenveertig (48) uur na levering gemeld te worden. Na schriftelijke melding van de schade dienen de producten desgevraagd binnen zeven (7) dagen beschikbaar te zijn bij Koper voor eventuele retourname door Bostik,
 • Elke klacht gericht aan Bostik omtrent producten welke zouden afwijken van de overeengekomen specificaties, is alleen geldig mits deze binnen veertien (14) kalenderdagen na levering van het product schriftelijk aan Bostik gemeld worden. De koper moet bewijs van deze afwijking beschikbaar stellen en dient Bostik elke gelegenheid te bieden om deze afwijking grondig te bestuderen.
 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, worden klachten van de Koper niet in behandeling genomen of geaccepteerd, indien:
 1. een gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Producten door de Koper;
 2. het Product is aangepast door de Koper;
 3. het Product aan eindgebruikers is overgedragen door de Koper;
 4. Bostik op aanwijzing van Koper bepaalde grondstoffen, verpakkingen en dergelijke voor de Producten en Diensten heeft gebruikt, welke het gebrek hebben veroorzaakt;
 5. het gebrek bestaat uit een beperkte afwijking in hoeveelheid, kwaliteit, kleur, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke aanvaardbaar is in de branche, dan wel vanuit technisch oogpunt niet kan worden
 6. Koper niet al zijn (betalings)verplichtingen jegens Bostik is
  • Koper zal Bostik in de gelegenheid stellen om een klacht te onderzoeken en zal daaraan zijn volledige medewerking verlenen. Bostik kan ter verificatie van een klacht een deskundige inschakelen. De kosten van de expertise kunnen voor rekening van Koper worden gebracht, indien de door Koper ingestelde reclame of klacht geheel, dan wel gedeeltelijk ongegrond wordt

 

 • Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Koper geacht akkoord te zijn met de geleverde Producten en Diensten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet

                                           en/of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten dienste staan.

 

 • Een klacht als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichting van Koper niet

 

 

 


 • Indien en voor zover Bostik een klacht van Koper gegrond verklaart, zal Bostik naar zijn keuze (i) het gebrek in het Product herstellen, (ii) het gebrekkige Product vervangen, of (iii) het gebrekkige Product terugnemen en Koper voor de prijs van het Product terugbetalen. In geen geval heeft Koper wegens de levering van een gebrekkig Product recht op
 • Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bostik, onder door Bostik te bepalen voorwaarden.

 

12.               OVERMACHT

 

 • Een partij bij de Overeenkomst is niet aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien en voor zover deze het gevolg is van

 

 • Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen enigerlei natuurramp, staking, arbeidsonrust, verzuim of vertraging bij leveranciers van Bostik, oorlogshandelingen, een gebrek aan grondstoffen, epidemieën, transportproblemen, import- en/of exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, explosie, vorst, hoge temperaturen, storingen in communicatieverbindingen en elektriciteit storingen, storingen in het bedrijf van Bostik of in Bostik’s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Bostik kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Koper (verder) nakomt. Overmacht van Bostik’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van

 

 • Partijen dienen elkaar onverwijld te informeren indien zich een overmachtssituatie

 

 • Bij overmacht zal Bostik haar verplichtingen voor de duur van de overmachtssituatie opschorten, zonder dat Koper recht heeft op enigerlei schadevergoeding. Overmacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

 • Indien een overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft iedere partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat dit partijen recht geeft op enigerlei

 

 

 

13.               AANSPRAKELIJKHEID

 

 • Tenzij anders is overeengekomen is Bostik niet aansprakelijk voor schade aan de producten of verlies van de producten nadat deze ter beschikking zijn gesteld aan de Koper in overeenstemming met artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 • Bostik is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder eindafnemers en personeel van

 

 • Indien Bostik op grond van Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of de wet jegens Koper aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. BTW). In alle gevallen zal de maximum aansprakelijkheid van Bostik per overeenkomst niet meer dan vijftigduizend (50.000) euro

 

 • Bostik is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Koper, op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Bostik, behoudens opzet of grove schuld van Bostik bij de uitvoering van de

 

 • Voor zover Koper een distributeur/dealer van Bostik is, is Koper gehouden de voorschriften, handleidingen en instructies van Bostik ter beschikking te stellen aan zijn (eind)afnemers en de consument en erop te wijzen dat de voorschriften, handleidingen en instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd. Bostik aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid inclusief veiligheids -voorschriften, -regelgeving, -handleiding en -instructies.

 

 • Bostik is niet aansprakelijk voor het door Koper niet opvolgen van voorschriften, handleidingen en instructies en voor het gebruik van hulpzaken, inclusief veiligheids- voorschriften, -regelgeving, -handleiding en -instructies.

 

 • Bostik is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de installatie of applicatie van haar Producten, waarvoor uitsluitend degene die de installatie of applicatie heeft verzorgd aansprakelijk kan worden

 

 • Bostik is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de door Koper aan Bostik verstrekte gegevens, documentatie, tekeningen, schetsen, en mag bij de uitvoering van de Overeenkomst uitgaan van de juistheid

 

 

 

14.               PRODUCTSTANDAARDEN EN -NORMEN

 

 • Koper dient ten aanzien van de (verkoop van de) Producten en Diensten te handelen overeenkomstig de toepasselijke vereisten van

 

 • Koper zal alle handleidingen en overige instructies voor het gebruik van de Producten, bij verkoop niet verwijderen en zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de Producten niet ompakken en geen labels

 

 • Koper dient alle nodige medewerking te verlenen indien Bostik, al dan niet op grond van Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid een publiekswaarschuwing wenst te geven, over wenst te gaan tot een “product recall” of andere maatregelen wenst te Teneinde een eventuele publiekswaarschuwing of “product recall” mogelijk te maken, administreert Koper te allen tijde aan wie, wanneer en in welke hoeveelheden leveranties van de Producten (eventueel) hebben plaatsgevonden.

 

 • Koper zal niet zonder voorafgaand overleg met Bostik en schriftelijke toestemming van Bostik (i) overgaan tot enige maatregel in verband met Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid, zoals een “product recall” of publiekswaarschuwing, of (ii) op grond van enige regelgeving derden informeren met betrekking tot de onveiligheid van een

 

 

 

15.               EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 • De Producten blijven eigendom van Bostik totdat Koper alle aan Bostik verschuldigde vorderingen op grond van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW volledig heeft voldaan. Hieronder zijn begrepen de vorderingen strekkende tot betalingen voor Producten en Diensten alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van

 

 • Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang zoals voorzien in artikel 6

 

 • Indien sprake is van een eigendomsvoorbehoud althans Bostik betoogt dat sprake is van een eigendomsvoorbehoud, dient de Koper zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van alle mogelijke schade aan het Product dan wel de Producten waaronder beschadiging, verlies of vernietiging ten gunste van Bostik zal op eerste verzoek inzage verkrijgen in de betreffende verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 

 • De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud door Bostik komen voor rekening en risico van

 

 • Indien Bostik haar eigendom wil opeisen, zal Koper aan Bostik toegang verlenen tot de plaats waar de Producten zich bevinden, zodat Bostik de Producten in bezit kan nemen en Koper zal tijdig alle andere zaken die zich

                                           tussen de Producten bevinden, of op andere wijze daarmee zijn verbonden, verwijderen. Bostik is nimmer aansprakelijk voor schade aan dergelijke zaken.

 

16.               TEKORTKOMING KOPER

 

 • Koper wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn (resterende) schulden aan Bostik zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
 1. Koper zijn eigen faillissement of surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, of aan Koper uitstel van betaling wordt verleend;
 2. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Koper en deze beslaglegging niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging is opgeheven;
 3. Koper niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting onder de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden;
 4. Koper geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Bostik binnen de overeengekomen termijn;
 5. Koper wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
 6. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van

 

 

 

 • In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Bostik het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten:
 1. de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper op te schorten, totdat deze al zijn verplichtingen jegens Bostik is nagekomen;
 2. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te beëindigen;
 3. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Koper aan Bostik verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
 4. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen van Koper te verkrijgen;
 5. geleverde, maar nog niet betaalde Producten en Diensten geheel of gedeeltelijk terug te nemen, vrij van alle rechten van Koper, zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting tot het (opnieuw) leveren van Producten en Diensten aan

 

 • Koper zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Bostik in staat te stellen om zijn rechten onder de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden uit te

 

 • Behoudens gevallen als omschreven in dit artikel eindigt de Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald

 

17.                INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

                          17.1.       Koper erkent dat Bostik de exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle (aanspraken op) al dan niet toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot; van Bostik afkomstige Producten, Diensten, (in opdracht van Koper vervaardigde) ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, foto’s, bestanden, websites, brochures en catalogussen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de termijn van de Overeenkomst(en).

 

 • In het geval dat een derde partij inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Bostik, zal Koper Bostik daarvan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte Koper zal op eerste verzoek van Bostik alle documentatie en informatie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen. Bostik is niet gehouden om Koper te vrijwaren in verband met aanspraken in relatie tot de intellectuele eigendomsrechten.

 

 • Het is Koper niet toegestaan enigerlei aanduiding van (een intellectueel eigendomsrecht van) Bostik en/of een derde op de Producten en/of in relatie tot de Diensten te wijzigen of te

 

 

 • Indien Producten en Diensten op aanwijzing van Koper zijn geproduceerd en/of verpakt, zal Koper Bostik schadeloos stellen en vrijwaren voor vorderingen van derden in verband met de betrokken Producten en Diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen op grond van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een

 

18.               GEGEVENSBESCHERMING

 

 • De Koper verbindt zich ertoe zijn werknemers te informeren dat hun persoonsgegevens door Bostik zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met deze Algemene De gegevens van de werknemers zullen door Bostik, haar groepsmaatschappijen en gerelateerde maatschappijen en de eigen serviceproviders worden gebruikt voor het beheer van bestellingen, het bewaken van klant/prospect relaties en het beheren van verkoop en promotionele activiteiten.

De persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit naam, achternaam, functie en contactgegevens van de werknemers van Koper. Deze persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst en vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving.

 

 • Uit hoofde van deze Overeenkomst hebben alleen geautoriseerde werknemers van Bostik toegang tot de Deze persoonsgegevens kunnen alleen worden overgedragen aan derden indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk. Volgens de van toepassing zijnde wetgeving hebben werknemers van de Koper het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, om ze te laten corrigeren, om verwijdering te verzoeken en om bezwaar te maken tegen de verwerking om

                                           redenen die verband houden met hun persoonlijke situatie, of om beperking van de verwerking te verzoeken. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door en verzoek te richten aan dataprotection@arkema.com. Indien van toepassing hebben werknemers van Koper ook het recht om een claim in te dienen met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de autoriteit belast met gegevensbescherming.

 

19.               ETHIEK EN COMPLIANCE

 

 • Bostik verlangt van Koper dat deze bij de uitvoering van deze Overeenkomst zoveel mogelijk handelt in overeenstemming met de normen en waarden van Bostik zoals uiteengezet in de Business Conduct & Ethics Code van Arkema die te vinden is op arkema.com en die periodiek wordt bijgewerkt.

 

 

 • De Koper (evenals haar medecontractanten) verbindt zich ertoe om te voldoen aan (A) de bepalingen van het anticorruptiebeleid van Arkema (Arkema Group Anti-Corruption Policy) die te vinden zijn op arkema.com (en die periodiek worden bijgewerkt), en meer in het algemeen (B) alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot (i) de strijd tegen corruptie en

(ii) exportcontrole: in dit opzicht verklaart en garandeert Koper dat hij volledig op de hoogte is van de (commerciële en financiële) exportbeperkingen die bepaalde landen zijn opgelegd door met name de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de Verenigde Naties, die zicht richt op natuurlijke personen, rechtspersonen of producten (“Exportbeperkingen”).

 

 • De Koper verbindt zich ertoe om te allen tijde te voldoen aan de Exportbeperkingen en derhalve geen Producten door te verkopen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die voorkomen op lijsten met gesanctioneerde partijen, die zijn opgesteld door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de Verenigde Naties, in het bijzonder (iii) Mensenrechten en (iv) de bescherming van het Indien de Koper de bepalingen van dit artikel niet naleeft, kan Bostik, onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen krachtens deze Algemene Voorwaarden of wetgeving aanwezig, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Koper zal Bostik verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren voor enigerlei claim, schadevergoeding, verlies, boetes, kosten en uitgaven van welke aard dan ook als gevolg van inbreuk door de Koper en/of de medecontractanten op de bepalingen van de dit artikel.

 

20.              GEHEIMHOUDING

 

 • Alle informatie, materieel dan wel immaterieel, die door Bostik aan Koper wordt verstrekt is strikt persoonlijk en Onder deze informatie wordt mede verstaan, informatie welke verband houdt met de Producten of Diensten, leveranciers, klanten, methodieken, technische informatie, uitvindingen, producten, commerciële informatie, en omvat formules en technische tekeningen voor Producten en productieprocessen, eigenschappen, werkwijzen, bedrijfsgeheimen, octrooien, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow en (overige)

                                           intellectuele eigendomsrechten.

 

 • Koper is niet gerechtigd om op enige wijze zonder toestemming van Bostik de door Bostik verstrekte informatie openbaar te maken of anderszins te gebruiken en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Bostik te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te De looptijd van deze geheimhoudingsverplichting is oneindig.

 

 • Koper is gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de door Bostik verstrekte informatie aan een derde te voorkomen en Koper zal haar personeel en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten. Schending van de voorwaarden van dit artikel door een gelieerde onderneming, management of personeel van Koper, wordt beschouwd als een schending van een bepaling of verbod door

 

 • De beperkingen op het gebruik en de openbaarmaking van de door Bostik verstrekte informatie is niet van toepassing op informatie ten aanzien waarvan Koper kan bewijzen: (a) dat deze publiekelijk bekend is op het tijdstip van de mededeling daarvan; (b) dat deze moet worden verstrekt als gevolg van een wettelijke verplichting of een reeds in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

21.               DIVERSEN

 

 • Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van Partijen zullen de nietige en/of niet afdwingbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.

 

 • Bostik heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te Koper wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien hij binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Bostik geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

 • Bostik is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

 

22.              TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

 • De Algemene Voorwaarden, alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten tussen Koper en Bostik worden beheerst door Nederlands recht.

 

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden, aanbieding, Offertes en/of de Overeenkomst tussen Koper en Bostik, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter

                                          van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top