Miljö & Hållbarhet

Säkrare, smartare och effektivare produkter för en bättre värld

Click for more

Säkrare, smartare och effektivare produkter för en bättre värld

Med säkrare, smartare, mer flexibla och mer effektiva produkter, system och lösningar tror vi på Bostik att vi kan göra världen lite bättre. En viktig del när vi utvecklar nya produkter och system är därför att ständigt hålla ett miljö- och kvalitetsfokus med certifieringar, märkningar och dokumentation som verktyg.

BASTA, BREEAM, Byggvarubedömningen och Sunda Hus

BASTA är den svenska byggbranschens oberoende miljöbedömningssystem för byggnads- och byggproduktbedömning. Syftet med BASTA-registret är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål, en giftfri miljö.
Läs mer om BASTA

BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystem utvecklat för att certifiera byggnader för att bidra till en bättre miljö. Swedish Green Building Council certifierar byggnader utifrån BREEAM anpassat till svenska regler och standarder. Bland annat bedöms byggnadens engergianvändning, inomhusklimat och val av byggnadsmaterial.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande förening bestående av Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. BVB bedömer och informerar om hållbarhetsbedömda produkter som främjar en giftfri och god miljö under hela sin livscykel.
Läs mer om Byggvarubedömningen

SundaHus är ett oberoende konsultbolag som arbetar för en bättre inomhusmiljö och medvetna materialval inom bygg- och fastighetssektorn. Arbetet sker till stor del genom systematiserade produktbedömningar för att på så sätt fasa ut farliga ämnen från en byggnads hela livscykel.
Läs mer om SundaHus

REACH och CLP

REACH-förordningen är en kemikalielagstiftning för registrering av kemiska ämnen samt identifiering och hantering av risker kopplade till dessa ämnen. Förordningen omfattar kemiska ämnen som återfinns i till exempel rengöringsprodukter, målarfärger, kläder, möbler och byggprodukter. REACH-förordningen gäller inom hela EU och bevakas i Sverige av Kemikalieinspektionen.
Kandidatförteckningen är en del av REACH-förordningen där cirka 200 särskilt farliga ämnen listas.

CLP-förordningen reglerar hur kemiska produkter ska märkas och klassificeras för att säljas på den europeiska marknaden. I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig även för bevakning av CLP-förordningen.
Läs mer om REACH, kandidatförteckningen och CLP

EMICODE och M1

EMICODE ® är ett klassificeringssystem utarbetat av flera aktörer inom den tyska byggproduktbranschen och är nu en etablerad och erkänd internationell klassificering. Systemet består av standarder och strikta byggkriterier som gör det möjligt utvärdera hur mycket och vilken typ av flyktiga ämnen en produkt avger samt jämföra mellan produkter. Syftet är att ge vägledning vid materialval för att främja en så hälsosam inomhusmiljö och så högt hälsoskydd som möjligt. Produkter som erhållit en EMICODE®-certifiering får bära märkningen EC2, EC1 eller EC1 plus.
Läs mer om EMICODE®

M1 är en klassificering för byggprodukter med syfte att säkra god luftkvalitet inomhus. Klassificering och märkning utfärdas av Building Information Foundation RTS i Finland. Produkter som bär M1-symbolen har ett ytterst lågt utsläpp av flyktiga ämnen till inomhusmiljön samt svag doft.
Läs mer om M1

CE- märkning och prestandadeklarationer (DOP)

CE-märkning är en produktmärkning reglerad av Europeiska kommissionen och obligatorisk för vissa produkter som säljs och marknadsförs inom EU. CE-märkningen innebär att tillverkaren av produkten garanterar en viss standard där bestämda krav är uppfyllda och att produkten är korrekt kontrollerad.
I en DoP, Declaration of Performance, finns information om vilken harmoniserad europeisk standard en CE-märkt byggprodukt innehar.
Läs mer om CE-märkning och DoP

ISO

För att säkerställa ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete följer vi standarder ISO 9001 och ISO 14001. På så sätt kan vi ständigt justera och förbättra vår verksamhet för att möta krav och önskemål från våra kunder och slutanvändare.

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitetsprocesser. Se vårt certifikat.
ISO 14001 innefattar standarder för miljöledningssystem. Se vårt certifikat.

ISO 9001 certification - English version. 
ISO 14001 certification - English version.

Läs mer

Upptäck mer

back to top