Merken en landen

SDG 3
Goede gezondheid en welzijn

Het waarborgen van een gezond leven en het bevorderen van het welzijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, is essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Arkema staat volledig achter het vrijwillige Responsible Care® -initiatief van de chemische industrie en beschouwt veiligheid en gezondheid als kernprioriteiten. We hebben ze tot hoeksteen van ons MVO-beleid gemaakt. We nemen actieve maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, waaronder het meekijken bij en leren van collega’s, het ter beschikking stellen van ergonomische werkplekken en veiligheidsinstructies bij aanvang van taken en vergaderingen.

Dankzij onze initiatieven is ons ongevallenpercentage per miljoen gewerkte uren* (TRIR) sinds 2012 aanzienlijk gedaald. Vandaag de dag is onze TRIR met 0,9 een van de laagste in de chemische industrie.

*Bij Arkema en werknemers van aannemers die op onze locaties werken.

SDG 5
Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar ook een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

In onze industrie werken veel meer mannen dan vrouwen. Daarom hebben we proactieve doelstellingen vastgesteld. Onder meer streven we naar een percentage van 30% vrouwen in het senior management in 2030 (tegenover 26% in 2022), om de genderdiversiteit te bevorderen.

SDG 6
Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Schoon, toegankelijk water voor iedereen is een essentieel onderdeel van de wereld waarin we willen leven.

Arkema voert een actief beleid om de gevolgen van haar activiteiten, waaronder emissies in water, te beheren en te verminderen. Dankzij het in 2016 gelanceerde Optim'O-programma kunnen we ons watergebruik, de efficiëntie van het waterzuiveringsproces, het initiële ontwerp van de installaties en onze dagelijkse processen steeds beter optimaliseren. We streven ernaar de wateremissies (COD*) op onze productielocaties tussen 2012 en 2030 met 60% in intensiteit te verminderen.

*Chemical Oxygen Demand

SDG 7
Betaalbare en duurzame energie

Energie staat centraal bij bijna elke grote uitdaging en kans. Betaalbare, duurzame en moderne energie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

De ontwikkeling van hernieuwbare en schone energie tegen redelijke kosten is een grote uitdaging waar Arkema aan bijdraagt met de materialen, Kynar® fluoropolymeren, Kynar® koolstofnanobuisjes en thermoplastische hars van Elium®. Daarnaast heeft het wereldwijde Arkema Energy-programma tot doel de netto-energieaankopen van de Groep tegen 2030 met 25% in intensiteit te verminderen.

SDG 8
Eerlijk werk en economische groei

Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de omstandigheden creëren waarin mensen kwaliteitsbanen kunnen hebben.

Om het risico op arbeidsongevallen maximaal te beperken, streven we ernaar het aantal procesgerelateerde incidenten (PER of Process Event Rate) zoveel mogelijk te reduceren. Ons doel is om tegen 2025 een PER van minder dan 2,0 te bereiken, door zowel technische als menselijke acties op het gebied van procesveiligheid door te voeren.

SDG 9
Veilige infrastructuur, duurzame industrialisering en stimulering van innovatie

Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de omstandigheden creëren waarin mensen kwaliteitsbanen kunnen hebben.

De oplossingen van Arkema, zoals nanostructuurpolymeren en elektroactieve Piezotech® polymeren, dragen bij aan de ontwikkeling van digitale technologieën.

SDG 11 
Duurzame steden en gemeenschappen

Er moet een toekomst komen waarin steden kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, vervoer en meer.

Voor duurzame gebouwen richt onze R&D zich ook op specifieke materialen en oplossingen. Arkema heeft met de integratie van Bostik, gevolgd door Den Braven, een volwaardig en compleet portfolio van afdichtingsmiddelen, coatings, lijmen, mortels en voegmiddelen uitgebreid. Dit portfolio draagt o.a. bij het thermisch en akoestisch isoleren van gebouwen.

SDG 12 
Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk op het milieu en grondstoffen.

Materialen produceren uit planten? Jazeker, dat is mogelijk: we produceren al 70 jaar een breed assortiment hoogwaardige polyamiden op biologische basis (Rilsan®) uit ricinusolie.

Arkema heeft ook technologieën ontwikkeld voor het beschermen van glazen flessen (Kercoat ®) en voor het maskeren van krassen (Opticoat ®), die het uiterlijk en de levensduur van flessen aanzienlijk verbeteren. Daardoor kunnen gerecyclede of statiegeldflessen, en zeker bierflesjes, maar liefst drie keer zo vaak worden hergebruikt. 

SDG 13
Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die mens en natuur overal raakt.

We hebben onszelf met ons klimaatplan gecommitteerd aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door onze directe uitstoot van broeikasgassen - scope 1 en 2 [KE1] - tegen 2030 met 48,5% en onze scope 3 broeikasgasemissies tegen 2030 met 54% te verminderen ten opzichte van 2019. Op deze manier bevinden we ons op een traject dat is afgestemd op het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau.

Scope 1: directe CO2-uitstoot

Veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.

 

Scope 2: indirecte CO2-uitstoot

Door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit- of warmte.

Scope 3: overige emissies - indirecte uitstoot van CO2

Veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

SDG 15 
Leven op het land beschermen

Bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan, verlies aan biodiversiteit stoppen  en bodemdegradatie stoppen en omkeren.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn wij verplicht de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) tussen 2012 en 2030 met 65% in intensiteit te verminderen. Dit beperkt de vorming van troposferische ozon, een super-oxidant, die schadelijk is voor flora en fauna.

SDG 17
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wereldwijde partnerships en samenwerking voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Arkema is sinds 2014 betrokken bij het initiatief Together for Sustainability (TfS) en wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid van haar leveranciers versterken. Dit wereldwijde programma is bedoeld om sociale verantwoordelijkheid in de hele dienstverleningsketen van de chemische industrie aan te moedigen. Eind 2022 hadden al meer dan 1.800 toeleveranciers en onderaannemers een TfS-beoordeling. Tegen 2025 willen we 80% van onze inkoop realiseren bij geschikte leveranciers met een TfS-beoordeling.

Top