Our main brands

BOSTIK 전세계

Bostik around the world

top
스마트 제품

보스틱의 스마트 세상에 오신 걸 환영합니다!

제품을 고르다

teaser_herbert988.png
teaser_herbert988.png
HERB.EPS 988
  • Product
용재형 폴리우레탄 접착제
herberts_1k-lf-194-teaser.jpeg
herberts_1k-lf-194-teaser.jpeg
Herberts 1K-LF 194
  • Product
폴리우레탄 무용제 접착제
herberts_2k-lf_520-teaser.jpeg
herberts_2k-lf_520-teaser.jpeg
Herberts 2K-LF 520
  • Product
2액형 폴리우레탄 접착제
teaser_isr_7003.jpeg
teaser_isr_7003.jpeg
ISR 70-03
  • Product
실리 변성 중합체 실런트
m650_teaser.jpeg
m650_teaser.jpeg
M-Resin M650
  • Product
핫멜트 압력감응식 접착제