Všechny webové stránky

4. srpna 2020 zavedla Evropská unie nové nařízení omezující používání diisokyanátů. Bostik jako aktivní účastník vítá tento důležitý a pozitivní krok, jehož cílem je konat ve prospěch bezpečnějšího průmyslu.

NOVÉ NAŘÍZENÍ PRO DIISOKYANÁTY  

Dne 4. srpna 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (2020/1149) zveřejněno nové omezení týkající se diisokyanátů. 

Cílem tohoto nového nařízení EU je zvýšit ochranu pracovníků a zajistit uplatňování osvědčených postupů v celé EU, pokud jde o zdraví a bezpečnost. Zaměřuje se na respirační a dermální senzibilizaci, která může být (v případě nesprávného použití) způsobena diisokyanáty, a vyžaduje nové minimální školení před použitím diisokyanátů a směsí obsahujících diisokyanáty.

Polyuretanové (PU) produkty jsou založeny na chemii diisokyanátů, proto je toto omezení relevantní zejména pro průmyslové a profesionální uživatele těchto produktů.

Omezení poskytuje přechodné období tří let od jeho vstupu v platnost pro splnění požadavků. 
 

Společnost Bostik dbá na bezpečnost výrobků a jejich bezpečné používání provozovateli. Vítáme tento důležitý a pozitivní krok ke zvýšení a harmonizaci úrovně ochrany poskytované pracovníkům manipulujícím s diisokyanáty v celé Evropě.
 

DŮSLEDKY PRO PRŮMYSLOVÉ A PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE POLYURETANŮ (PU)

Povinné školení pro operátory 

Do 24. srpna 2023 budou muset být profesionální a průmysloví uživatelé vyškoleni a certifikováni v tom, jak bezpečně zacházet s produkty obsahujícími diisokyanáty. To se bude týkat použití polyuretanů (PU) s celkovou koncentrací monomerních diisokyanátů nad 0,1 % hmotnostních. 
Typ školení bude záviset na úrovni rizika aplikace. Byly definovány tři úrovně rizika (obecné, střední a pokročilé), založené především na rizicích toxicity dodávaných produktů a riziku expozice během používání. Školení musí být obnoveno nejméně každých pět let. 

Školící materiály poskytuje FEICA, Bostik bude sdílet pravidelné aktualizace a pokyny.  

Naše sdružení FEICA v EU, v koordinaci s ISOPA a ALIPA, průmyslovými asociacemi výrobců diisokyanátů, připravilo komplexní balíček školicích materiálů pro použití svými členy a uživateli lepidel a tmelů.

BOSTIK se aktivně podílel na této práci, aby zajistil, že všichni koncoví uživatelé lepidel a tmelů obsahujících PU v celé Evropě budou i nadále bezpečně manipulovat s diisokyanáty.

Školicí platforma pro PU (e-learning) je přístupná přes www.safeusediisocyanates.eu a je dostupná v celé EU. Nejprve byly vzdělávací moduly k dispozici v angličtině, poté v němčině. Veškerý školicí materiál bude také postupně zpřístupňován ve všech jazycích EU, češtinu nevyjímaje.
FEICA vyvinula některé specifické moduly věnované aplikacím zákazníků členů FEICA. Tyto moduly by měly být brzy dostupné.

FEICA také připravila specifickou webovou stránku www.feica.eu/PUinfo nebo https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates, která následně navede návštěvníky na vzdělávací platformu PU.

Evropská výkonná rada FEICA se rozhodla finančně podpořit školení profesionálních a průmyslových uživatelů polyuretanových (PU) lepidel a tmelů podle nového nařízení REACH o bezpečném používání diisokyanátů.
Použitím kódu voucheru FEICA bude webové školení pro aplikace lepidel a tmelů bezplatné.
FEICA_21_C7

FEICA_21_G (prodejce/distributor)
 

Pozn.: Od 24. února 2022 musí takové produkty nést na štítku větu uvádějící požadavek na školení. Kromě toho je tato věta také uvedena v bezpečnostních listech (CLP SDS) příslušných produktů BOSTIK.
 

ČASOVÝ PLÁN PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ 

  • Od 24. února 2022: příslušné obaly produktů Bostik (a jejich CLP SDS) ponesou slova „Před povolením průmyslového použití je vyžadováno odpovídající školení“ 
  • Od 24. srpna 2023: všichni pracovníci budou muset projít odpovídajícím školením. Zaměstnavatelé budou muset poskytnout osvědčení o školení jako důkaz. 

Jako angažovaný člen budeme s našimi zákazníky pravidelně sdílet aktuální informace o pokroku v dostupnosti školení na našich webových stránkách

OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE DIISOKYNÁTŮ A NAŘÍZENÍ

Jsou diisokyanáty bezpečné? 

Stejně jako u jakékoli jiné chemické látky je použití diisokyanátů bezpečné, pokud se s nimi zachází v souladu s příslušným řízením rizik a příslušnými bezpečnostními opatřeními. Je také důležité zdůraznit, že v hotových výrobcích/produktech nelze nalézt prakticky žádné diisokyanáty. Diisokyanáty se používají jako reaktivní chemikálie; reagují s polyolem za vzniku polyuretanu a během reakce se spotřebovávají. 

Co je to respirační senzibilizace? 

Senzibilizace je způsobena, když po expozici může být člověk alergický na látku, které byl vystaven. Jakmile je osoba senzibilizována, pokaždé, když je osoba v kontaktu s látkou (i při velmi nízkých koncentracích), může mít akutní alergickou reakci s respiračními dopady (např. astma). Většina jedinců s astmatem souvisejícím s diisokyanáty vykazuje zlepšení nebo úplné zotavení poté, co expozice přestala. 

Na které látky se omezení vztahuje?  

Omezení se vztahuje na všechny diisokyanáty (TDI, MDI …) a produkty (polyuretany pro flexibilní laminaci obalů, polyuretany pro laminaci textilu, polyuretanové pěny, polyuretanové tmely…), které mohou obsahovat monomerní diisokyanáty v celkovém množství nad 0,1 % hmotnosti.

Jaké jsou povinnosti? 

BOSTIK zajistí, aby byli dotčení zákazníci informováni o školeních a o tom, jak se k nim dostat.  
Zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná (vy) musí zdokumentovat úspěšné ukončení školení (…) a zajistit, aby bylo školení obnoveno alespoň každých pět let. 
Členské státy budou odpovědné za shromažďování všech zavedených osvědčení o školení a budou udržovat soupis počtu hlášených a uznaných nemocí z povolání v souvislosti s diisokyanáty. 

Jsem prodejce/distributor. co musím udělat? 

Předejte informace, které obdržíte od společnosti Bostik, svým zákazníkům.  

A co PU produkty pro spotřebitelské použití? 

Nové nařízení se vztahuje pouze na odborníky a průmysl.

Zůstanou PU lepidla a tmely na trhu? 

Cílem nařízení je vyhnout se nebezpečné manipulaci s diisokyanáty, nikoli omezit dostupnost produktu. Díky svým jedinečným vlastnostem v mnoha aplikacích zůstanou PU lepidla a tmely široce dostupné. 

Jak bude sledován dopad regulace? 

Aby členské státy prokázaly zlepšení v oblasti zdraví a bezpečnosti v průběhu let, budou muset podávat zprávy o pokroku a očekávaném pozitivním dopadu tohoto nařízení.  

Na koho se mám obrátit, pokud mám dotazy? 

Váš obchodní zástupce Bostik vám pomůže s jakýmikoli dotazy týkajícími se produktů, a to za podpory našich odborníků na správu produktů a regulační záležitosti. 

Kde najdu více informací o diisokyanátech? 

Průmyslové odvětví výroby diisokyanátů poskytuje informace o diisokyanátech a jejich bezpečném zacházení na svých webových stránkách http://www.safeusediisocyanates.eu/ 

Komunikace FEICA je dostupná v několika evropských jazycích na:  https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
 

O společnosti Bostik, ze skupiny Arkema 

Bostik je přední světový specialista na lepidla pro stavebnictví, spotřební a průmyslové trhy. Již více než sto let vyvíjí inovativní řešení lepidel, která jsou chytřejší a lépe se přizpůsobí vlivům, jež formují každodenní život. Chytrá lepidla Bostik najdete všude, od narození až do konce života, v domácnosti i v zaměstnání. S ročním obratem 2 miliardy EUR v roce 2018 společnost zaměstnává více než 6 000 lidí a má zastoupení ve více než 50 zemích. Nejnovější informace naleznete na www.bostik.com  .  

O společnosti Arkema

Společnost Arkema, která vyvíjí materiály a inovativní řešení, vytváří materiály a nové způsoby použití, které zlepšují fungování našich zákazníků. Naše vyvážené obchodní portfolio zahrnuje vysoce výkonné materiály, speciální průmyslová řešení a řešení pro nátěrové hmoty. Naše celosvětově uznávané značky se řadí mezi lídry na trzích, na kterých působíme. S ročním obratem ve výši 8,8 miliardy EUR v roce 2018 zaměstnáváme přibližně 20 000 lidí po celém světě a působíme v téměř 50 zemích. Jsme zavázáni aktivně spolupracovat se všemi našimi zainteresovanými stranami. Naše výzkumná centra v Severní Americe, Francii a Asii se soustředí na pokroky v biologických produktech, nových energiích, vodním hospodářství, elektronických řešeních, lehkých materiálech a designu, efektivity domácností a izolací. www.arkema.com .
 

Top