Bostik around the world

Belangrijkste merken

Het doel van deze nieuwe EU-verordening is de bescherming van werknemers te verbeteren en ervoor te zorgen dat in de hele EU beste praktijken worden toegepast op het gebied van gezondheid en veiligheid. De verordening is gericht op sensibilisering van de luchtwegen en de huid die door diisocyanaten kunnen worden veroorzaakt (in geval van oneigenlijk gebruik) en vereist een nieuwe minimum training voorafgaand aan het gebruik van diisocyanaten en mengsels die diisocyanaten bevatten.

Polyurethaanprodukten (PU) worden verkregen door een reactie van isocyanaten en polyolen, deze beperking is derhalve vooral van belang voor industriële en professionele gebruikers van PU-produkten. De beperking voorziet in een overgangsperiode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding ervan om aan de vereisten te voldoen.

BOSTIK zet zich in voor veilige producten en veilig gebruik door operators. Wij verwelkomen deze belangrijke en positieve stap om het niveau van bescherming dat wordt geboden aan werknemers die in heel Europa met diisocyanaten werken, te verhogen en te harmoniseren.

GEVOLGEN VOOR INDUSTRIËLE EN PROFESSIONELE GEBRUIKERS VAN POLYURETHANEN (PU)

Verplichte training voor operators

Uiterlijk op 24 augustus 2023 moet uw personeel zijn getraind en gecertificeerd in de veilige omgang met producten die diisocyanaten bevatten. Dit zal gelden voor alle professionele en industriële gebruikers van polyurethanen (PU) met een totale concentratie diisocyanaat monomeren van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

Het soort training zal afhangen van het risiconiveau van de toepassing. Er zijn drie risiconiveaus (algemeen, gemiddeld en gevorderd) vastgesteld, hoofdzakelijk gebaseerd op de toxiciteitsgevaren van de geleverde producten en het risico op blootstelling tijdens het gebruik. De training moet ten minste om de vijf jaar herhaald worden.

Trainingsmateriaal verstrekt door FEICA, BOSTIK om regelmatig updates en begeleiding te delen

Onze EU-branchevereniging, FEICA, heeft in samenwerking met ISOPA en ALIPA, de brancheorganisaties van de diisocyanaatproducenten, een uitgebreid pakket trainingsmateriaal samengesteld voor gebruik door haar leden en voor gebruikers van lijm- of afdichtingsproducten.

BOSTIK heeft actief aan deze werkzaamheden deelgenomen om ervoor te zorgen dat alle eindgebruikers van PU-houdende lijmen en afdichtingsproducten in heel Europa veilig met diisocyanaten kunnen blijven omgaan.

Het PU-trainingsplatform (e-learning) kan worden geraadpleegd via www.safeusediisocyanates.eu en is in de hele EU toegankelijk. In eerste instantie zijn de trainingsmodules beschikbaar in het Engels, gevolgd door het Duits. Geleidelijk aan zal al het trainingsmateriaal ook in de overige EU-talen beschikbaar worden gesteld.

FEICA heeft enkele specifieke modules ontwikkeld voor de toepassingen van de klanten van FEICA-leden.

FEICA heeft ook een specifieke webpagina www.feica.eu/PUinfo of https://www.feica.eu/our-priorities/safe-use-diisocyanates voorbereid die de bezoekers uiteindelijk naar het PU Training Platform zal leiden.

De Europese Raad van Bestuur van FEICA heeft besloten financiële steun te verlenen aan de training van professionele en industriële gebruikers van polyurethaan (PU) lijm- en afdichtingsproducten, in het kader van de nieuwe REACH-verordening over het veilig gebruik van diisocyanaten.

Door gebruik te maken van de FEICA-vouchercode is de webgebaseerde training voor lijm- en afdichtingsproducten gratis. Hieronder vindt u de FEICA kortingscode voor BOSTIK klanten.

FEICA_21_C7

NB: vanaf 24 februari 2022 moet op het etiket van dergelijke producten worden vermeld dat opleiding vereist is. Bovendien wordt deze zin ook vermeld in veiligheidsinformatiebladen (CLP SDS) van de betrokken BOSTIK-producten.

TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN DE VERORDENING

  • Vanaf 24 februari 2022 zullen op de verpakking van de betrokken BOSTIK-producten (en ophun CLP SDS) de woorden "Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatiggebruikeenpassende opleiding zijn voltooid" worden vermeld.
  • 24 augustus 2023: alle werknemers moeten een passende training hebben gevolgd. Werkgevers zullen een 'trainingscertificaat' als bewijs moeten overleggen.

Als geëngageerd lid zullen wij onze klanten regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen ten aanzien van de beschikbaarheid van opleidingen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DIISOCYANATEN EN DE REGELGEVING

Zijn diisocyanaten veilig?

Zoals bij elke chemische stof is het gebruik van diisocyanaten veilig wanneer er wordt gewerkt volgens een passend risicobeheer en relevante veiligheidsmaatregelen. Het is ook belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen diisocyanaten kunnen worden aangetroffen in afgewerkte artikelen/producten. Diisocyanaten worden gebruikt als reactieve chemicaliën; zij reageren met het polyol om polyurethaan te vormen en worden tijdens de reactie verbruikt.

Wat is overgevoeligheid van de luchtwegen?

Sensibilisatie ontstaat wanneer een persoon na blootstelling allergisch kan worden voor de stof waaraan hij is blootgesteld. Eenmaal gesensibiliseerd, kan de persoon telkens wanneer hij in contact komt met de stof (zelfs bij zeer lage concentraties) een acute allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (b.v. astma). Bij de meeste personen met diisocyanaat-gerelateerde astma treedt verbetering of volledig herstel op nadat de blootstelling is gestopt.

Welke stoffen worden door de beperking getroffen?

De beperking geldt voor alle diisocyanaten (TDI, MDI...) en producten (polyurethanen voor laminering van flexibele verpakkingen, polyurethanen voor laminering van textiel, polyurethaanschuim, polyurethaan-kitten...) die monomere diisocyanaten kunnen bevatten in een totaal gehalte van meer dan 0,1% gewicht.

Wat zijn de verantwoordelijkheden?

BOSTIK zorgt ervoor dat de betrokken klanten op de hoogte worden gebracht van de opleidingen en de wijze waarop zij daartoe toegang kunnen krijgen. De werkgever of zelfstandige documenteert de succesvolle voltooiing van de training, en zorgt ervoor dat de training ten minste om de vijf jaar wordt herhaald. De Lid-Staten zullen worden belast met het verzamelen van alle vastgestelde opleidingscertificaten, en een inventaris bijhouden van het aantal gevallen van gemelde en erkende beroepsziekten in verband met diisocyanaten.

Ik ben een wederverkoper/distributeur. Wat moet ik doen?

Geef de informatie die u van BOSTIK ontvangt door aan uw klanten.

Hoe zit het met PU-producten voor consumentengebruik?

De nieuwe verordening geldt alleen voor beroepsbeoefenaren en de industrie. 

Zullen PU-lijmen en -kitten op de markt blijven?

De verordening is erop gericht onveilige hantering van diisocyanaten te voorkomen, niet de beschikbaarheid van producten te beperken. Door hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-lijmen en -dichtingsmiddelen op grote schaal beschikbaar blijven.

Hoe zal het effect van de verordening worden gecontroleerd?

Om aan te tonen dat de gezondheid en veiligheid in de loop der jaren zijn verbeterd, zullen de lidstaten verslag moeten uitbrengen over de geboekte vooruitgang en de verwachte positieve gevolgen van deze verordening.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb?

Uw BOSTIK vertegenwoordiger zal u helpen met alle productgerelateerde vragen, met de ondersteuning van onze Product Stewardship & Regulatory Affairs experts.

Waar kan ik meer informatie vinden over diisocyanaten?

De diisocyanatenindustrie verstrekt informatie over diisocyanaten en de veilige omgang ermee op haar website http://www.safeusediisocyanates.eu/

Over BOSTIK, een Arkema-onderneming

BOSTIK is wereldwijd een toonaangevende lijmspecialist in de bouw, consumenten- en industriële markten. Al meer dan een eeuw ontwikkelt BOSTIK innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en zich beter aanpassen aan de krachten die het dagelijks leven vormgeven. Van de wieg tot het graf, van huis tot kantoor, de slimme lijmen van BOSTIK zijn overal te vinden. Met een jaaromzet van € 2,1 miljard in 2021, telt het bedrijf meer dan 6.000 medewerkers en is het aanwezig in meer dan 50 landen. Voor de laatste informatie, bezoek www.bostik.com.

Over Arkema

Als ontwerper van materialen en innoverende oplossingen geeft Arkema vorm aan materialen en creëert het nieuwe toepassingen die de prestaties van de klant versnellen. Onze evenwichtige activiteitenportefeuille omvat hoogwaardige materialen, industriële specialiteiten en coatingoplossingen. Onze wereldwijd erkende merken behoren tot de leiders in de markten die wij bedienen. Wij hebben een jaaromzet van € 9,5 miljard in 2021, hebben wereldwijd ongeveer 20.600 mensen in dienst en zijn actief in bijna 55 landen. Wij zetten ons in voor een actieve betrokkenheid bij al onze belanghebbenden. Onze onderzoekscentra in Noord-Amerika, Frankrijk en Azië concentreren zich op vooruitgang in biogebaseerde producten, nieuwe energieën, waterbeheer, elektronische oplossingen, lichtgewicht materialen en design, woningefficiëntie en isolatie. www.arkema.com.

Top