Our main brands

Bostik Wereldwijd

Bostik around the world

nl
top

1. DEFINITIES

1.1 AV: deze algemene voorwaarden

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop of andersoortige overeenkomst die wij met een afnemer aangaan en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Aanbieding: iedere aanbieding die wij aan een (potentiële) afnemer doen;

1.4 Wij: Bostik B.V.;

1.5 Afnemer: ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld in lid 1.2 sluit of van ons een aanbieding als in lid 1.3 ontvangt;

1.6 Dagen: alle kalenderdagen;

1.7 Reclames: alle grieven van de afnemer over kwaliteit of kwantiteit van de geleverde zaken;

1.8 Bijzondere zaken: zaken die niet tot ons standaard leveringsprogramma behoren en die wij in opdracht van de afnemer (doen) vervaardigen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan. Voorts zijn de AV van toepassing op alle aanbiedingen die wij doen.

2.2 Op overeenkomsten met ons en aanbiedingen van ons kunnen ongeacht het moment van verwijzing geen andere AV, zoals die van de afnemer, van toepassing zijn, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van de afnemer verklaard hebben dat wij met toepasselijkheid van die andere AV instemmen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de afnemer ook op andere overeenkomsten tussen ons en hem van toepassing zijn.

2.3 Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig of vernietigbaar zou zijn, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Van de AV kan voor het overige slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende verklaring worden afgeweken.

3. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING

3.1 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de afnemer te binden. Wij kunnen ons aanbod nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

3.2 Behoudens de in lid 3.1 gegeven herroepingmogelijkheid komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij van de afnemer een tijdige, schriftelijke en volledig met het aanbod overeenstemmende aanvaarding hebben ontvangen. Voor zover de afnemer ons aanbod aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst met ons en komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig ons aanbod.

4. PRIJZEN

4.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen, gelden de prijzen uit onze prijslijst geldig op de dag van opgave.

4.2 Onze prijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen.

4.3 Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen, voorzover zij plaatsvinden drie maanden of langer na het sluiten van de overeenkomst. Wij zullen de afnemer schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

5. LEVERING

5.1 Tenzij een andere wijze van levering is overeengekomen, vindt de levering plaats doordat wij de zaken op het door de afnemer opgegeven adres afleveren.

5.2 Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds voor de afnemer.

5.3 Indien zaken die door ons geleverd zijn door aan de afnemer toe te rekenen omstandigheden niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zullen wij de zaken voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

5.4 De keuze van het transportmiddel staat ons vrij.

5.5 Wij hebben het recht in gedeelten te leveren.

5.6 Wij hebben het recht onder rembours te leveren.

5.7 Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde levertermijn hebben gegarandeerd, kunnen opgegeven levertermijnen nooit als fatale termijn worden beschouwd. Bij niet tijdige levering moet de afnemer ons schriftelijk in gebreke stellen en ons daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan onze leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de afnemer of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons kunnen laten gelden. Dit lid is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende niet aan ons toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 6.

6. OVERMACHT

6.1 Onder overmacht worden in deze AV verstaan omstandigheden, opgekomen buiten onze schuld en risicosfeer, waardoor wij tijdelijk of blijvend verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen. Tot deze omstandigheden worden in elk geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/ aannemers.

6.2 Indien wij door blijvende overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, hebben wij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding –en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel - jegens de afnemer zijn gehouden.

6.3 Indien wij door tijdelijke overmacht tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de afnemer gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

7. ZEKERHEID

Wij hebben te allen tijde het recht van de afnemer zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de afnemer weigert of nalaat binnen de door ons gestelde termijn zekerheid te verstrekken hebben wij het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover wij reeds zaken aan de afnemer geleverd hadden, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan ons terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die wij door zijn weigering of nalaten lijden, aan ons te vergoeden.

8. BETALING

8.1 Betalingen moeten kosteloos zonder enige korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum gedaan worden tenzij de afnemer liquide vorderingen van hem op ons wenst te verrekenen krachtens aan hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en ons dat schriftelijk binnen 7 dagen na datum van onze factuur heeft meegedeeld.

8.2 De betalingen moeten worden gedaan in de door ons gefactureerde valuta op ons kantoor of op een van onze bank- of girorekeningen.

8.3 Betalingen strekken, tenzij wij anders aangeven, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

8.4 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en is hij ons een rente verschuldigd van 1,5% over het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn van lid 8.1 wordt overschreden.

8.5 Indien de afnemer meer dan 15 dagen in verzuim is hebben wij het recht incassomaatregelen te nemen. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten, ook de gerechtelijke, omvatten alle door gebruiker daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voorzover deze het bedrag van een proceskostenveroordeling overtreffen.

8.6 Indien de afnemer ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens ons in verzuim is, is hij ook ten aanzien van alle eventuele andere vorderingen die wij op hem hebben in verzuim. De leden 8.4 en 8.5 zijn dienovereenkomstig van toepassing.

8.7 Nalatigheid van de afnemer terzake van het afnemen van zaken of diensten of het ons niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de afnemer onverlet.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/ BEZITLOOS PANDRECHT

9.1 Alle door ons aan de afnemer geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer al onze vorderingen uit hoofde van de door ons met de afnemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot deze zaken en de daaraan verrichte werkzaamheden, vermeerderd met rente en kosten en al onze overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten heeft voldaan.

9.2 Wanneer de afnemer uit door ons geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in onze opdracht en gaat hij de zaak voor ons houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al onze vorderingen zijn voldaan.

9.3 Voor zover wij nog andere vorderingen op de afnemer hebben dan die bedoeld in lid 9.1 en wij aan de afnemer zaken hebben geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van ons een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk wij dit bezitloos pandrecht aanvaarden. De afnemer zal op onze eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van onze rechten, geen pand en/of beperkte rechten rusten.

9.4 De afnemer heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud en bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of ze te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

9.5 Indien de afnemer de zaken doorverkoopt kunnen wij hem verplichten op zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van ons een stil pandrecht te vestigen.

9.6 De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De afnemer zal ons op ons eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de afnemer op ons eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van ons een stil pandrecht vestigen op zijn vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

9.7 De afnemer mag behoudens het bepaalde in lid 9.4 de in dit artikel bedoelde zaken niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van ons beperken.

10. KWALITEIT EN RECLAMES

10.1 Wij staan gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig onze voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien wij zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit leveren.

10.2 De afnemer zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten, wegen en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

10.3 Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten onmiddellijk, voor zover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 14 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij ons worden ingediend. De laatste zin van lid 10.2 is van overeenkomstige toepassing.

10.4 Indien een door ons geleverde zaak binnen 6 maanden na levering een niet eenvoudig te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, moet binnen 14 dagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk worden gereclameerd.

10.5 De afnemer dient een binnen de bedrijfstak gebruikelijke tolerantie van 10% te accepteren wat aantallen, maten en gewichten betreft.

10.6 Wij zijn jegens de afnemer verplicht de zaken die niet voldoen aan de standaard, genoemd in lid 10.1 te herstellen, te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen, op voorwaarde dat de afnemer tijdig en grondig zoals bedoeld in de leden 10.2, 10.3 en 10.4 controleert en reclameert.

10.7 Zaken kunnen slechts aan ons retour gezonden worden, indien wij daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk hebben ingestemd. De zaken blijven voor risico van de afnemer.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6:185 BW en behoudens opzettelijk handelen door onze vennootschap zijn wij voor afnemers niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan het in artikel 10 lid 6 genoemde herstel of de vervanging of terugbetaling van het factuurbedrag.

11.2 Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor de door de afnemer of door derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers -ook al is die aan hun opzet en/of grove schuld te wijten- en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.

11.3 De afnemer vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, waarvoor wij krachtens het voorgaande niet aansprakelijk zijn.

12. ONTBINDING

12.1 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met ons gesloten, overeenkomst voortvloeien, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door ons geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen.

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor alle alsdan door ons geleden en te lijden schade.

13. OPSCHORTINGSRECHT

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de nakoming van één onzer verbintenissen jegens de afnemer op te schorten indien wij, dan wel een met ons verbonden groepsmaatschappij, een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, hebben op de afnemer dan wel een met de afnemer verbonden groepsmaatschappij.

14. INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

Voor zover wij krachtens overeenkomst zaken produceren op aanwijzingen en tekeningen of met behulp van matrijzen of vormen van de afnemer, garandeert de afnemer ons dat wij geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden maken. De enkele inbreuk geeft ons het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden-rechthebbenden in verband met de inbreuk.

15. BIJZONDERE ZAKEN

15.1 De afnemer moet monsters van de bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending door ons.

15.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn en blijven alle modellen, matrijzen, monsters, vormen, tekeningen en alle andere apparatuur en aanwijzingen in verband met het maken van bijzondere zaken, die ons niet door de afnemer ter beschikking zijn gesteld, ons eigendom.

15.3 Kosten van vervanging, reparaties en onderhoud van de matrijzen, voor zover gemaakt in het kader van de uitoefening van de met afnemer gesloten overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer.

15.4 Tekeningen, know how en ontwerpen die wij aan de afnemer ter beschikking hebben gesteld, mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of kenbaar gemaakt worden. Zij moeten onmiddellijk na gebruik aan ons worden geretourneerd. Door enkele overtreding van deze bepaling verbeurt de afnemer ten behoeve van ons een onmiddellijke opeisbare boete van € 50.000,= per keer en van € 5.000,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

15.5 Wij hebben het recht matrijzen te vernietigen, ongeacht of zij eigendom zijn van ons of van de afnemer, indien die 5 jaar niet zijn gebruikt. Wij zullen de afnemer 3 maanden voor afloop van de 5 jaar termijn schriftelijk van ons voornemen tot verschrotting in kennis stellen.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle met ons gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht en het Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing.

17. PLAATS VAN UITVOERING

De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in onze plaats van vestiging. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Bostik B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch aan De Voerman nr. 8 (5215 MH). 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOSTIK BELUX SA-NV

1.    Toepassing. 

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden van BOSTIK BELUX SA - NV (hierna kortweg ‘BOSTIK’) zijn, behoudens afwijkende schriftelijke bepalingen, van rechtswege van toepassing, met uitsluiting van de in de briefwisseling of op de bestelbon van de koper vermelde clausules, tenzij deze uitdrukkelijk aanvaard werden. Bij eventuele ongeldigheid van  één of meerdere clausules of een deel ervan of bij een uitdrukkelijke afwijking ervan, blijven de andere bepalingen geldig en toepasselijk.

2.    Offertes en bestelling.

a. Alle gegevens  in de catalogi, prijslijsten, enz.... zijn benaderend en louter informatief van aard.

b. Behoudens schriftelijke afwijking zijn de offertes van BOSTIK slechts 15 dagen geldig.   

c. Offertes van bemiddelaars, agenten of aangestelden zijn enkel geldig na bevestiging door BOSTIK,   met voorbehoud om niet-bevestigde bestellingen te weigeren. Geen enkele verbintenis aangegaan door vertegenwoordigers van BOSTIK of door personen optredend in naam van BOSTIK is geldig zonder schriftelijke bevestiging van de directie van BOSTIK. Het uitblijven van dergelijke schriftelijke bevestiging geeft de afnemer of klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen.

d. Alle bestellingen moeten schriftelijk gebeuren of bevestigd worden.      

e. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van BOSTIK tegenover dit contract uit en ontslaan BOSTIK van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als overmacht in hoofde van BOSTIK: stakingen, ongevallen en gelijk welke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van BOSTIK waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is geworden.

3.    Eigendomsvoorbehoud. 

De geleverde goederen blijven integraal eigendom van BOSTIK tot op datum van de volledige betaling van de verkoopprijs. De koper kan bijgevolg tot die datum de goederen niet vervreemden, in pand geven of ze op enigerlei wijze bewaren. Het risico gaat evenwel over op de koper bij de contractsluiting, zelfs wanneer op vraag van de koper, de producten door BOSTIK worden vervoerd. Dit houdt ondermeer in dat het transport der goederen tot aan de plaats van de afgifte gebeurt op risico van de koper.

4.    Verplichtingen van de verkoper - Beperkingen.  

a. Leveringstermijn. De leverings- of uitvoeringstermijn op de offerte en/of op enig ander document wordt slechts ten titel van inlichting gegeven, zonder enige verbintenis en zonder een wezenlijke voorwaarde van het contract uit te maken. Het niet naleven van de opgegeven termijn verleent aan de koper niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen te weigeren of enige vergoeding te vorderen wegens vertraging. Bestellingen waarvan de levering op verzoek van de klant worden uitgesteld, brengen van rechtswege een prijsverhoging met zich mee, rekening houdende met de kosten van administratie, opvolging, stockage, reorganisatie van BOSTIK, en met eventuele verhoging van de diverse bestanddelen van de prijs (prijzen en tarieven voor grondstoffen, halfafgewerkte producten, arbeidsuren,…).   

b. Plaats van de levering - Overdracht van risico’s - Vervoer. De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard in de magazijnen van BOSTIK. De goederen worden vervoerd op risico van de koper, zelfs bij franco verkopen. Al het door BOSTIK uitgevoerde vervoer sluit de behandeling-verwerking binnen de gebouwen uitdrukkelijk uit. In geval dat de goederen echter binnen de gebouwen behandeld zouden worden, gebeurt dit welwillend en zonder enige verantwoordelijkheid zowel in hoofde van BOSTIK als van diens aangestelden. In dit geval komen alle risico’s ten laste van de koper.   

c. Aanvaarding. De aanvaarding van de goederen heeft plaats in de vestigingen van BOSTIK, alwaar de afgifte geschiedt. Bij transport door BOSTIK, zijn de klachten slechts ontvankelijk  binnen de twee dagen na ontvangst en middels  aangetekend schrijven. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten en te worden uitgevoerd ter maatschappelijke zetel van BOSTIK, waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn. Leveringsbons dienen steeds voor ontvangst door de klant te worden getekend. Het ontbreken van enige schriftelijke opmerking wordt beschouwd als stilzwijgende aanvaarding van de deugdelijke levering van de goederen. Terugname van goederen is enkel mogelijk mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van BOSTIK. Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. Onverminderd het voorgaande, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende goederen nog worden geformuleerd na de dag van de afgifte. Elke andere klacht moet, om geldig te zijn, gebeuren bij aangetekende brief binnen 72 uur, volgend op de gebeurtenis, waardoor de aansprakelijkheid van BOSTIK zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt, begint de termijn van 72 uur te lopen op de datum van de leveringsbon, of bij ontstentenis daarvan, vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van een klacht binnen voornoemde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke (in)gebruikneming van de geleverde goederen onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding van de goederen.

d. Conventionele beperkingen. BOSTIK biedt voor de door haar geleverde producten een garantie tegen fabricagegebreken. Deze garantie verjaart door verloop van 6 maanden vanaf de levering van de producten. De waarborg is in ieder geval naar de keuze van BOSTIK uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen, de terugbetaling van de aankoopprijs, of de terugbetaling van de aankoopprijs na terugname van de kwestieuze goederen. BOSTIK is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan verborgen gebreken en/of leidingen in de muren of vloeren en/of indien de geleverde producten door de klant geplaatst, geladen, bewaard, onderhouden of verwerkt worden zonder inachtneming van de normale gebruiksvoorwaarden en/of de normaal in acht te nemen voorzichtigheid en/of deze is te wijten aan vochtigheden van muren of lokalen, het niet regelmatig bewoond zijn van de lokalen, het onkundig behandelen van de geleverde producten, zoals het aanwenden van slechte of daartoe niet bestemde onderhoudsproducten, het ten overvloede aanwenden van water, foutieve ventilatie van de ruimte en onaangepast gebruik. BOSTIK is geenszins aansprakelijk voor schade aan derden, noch voor de schade ten gevolge van een product dat niet geheel door BOSTIK werd geproduceerd of geleverd. In dit geval zal de koper zich slechts tot de fabrikant van de geleverde goederen wenden. Waterschade wordt van elke tussenkomst vanwege BOSTIK uitgesloten. Voor ander schade dan deze uitgesloten in de twee voorgaande alinea’s (i.e. ondermeer zonder limitatief te zijn: directe schade, indirecte schade daaronder begrepen de gevolgschade, schade ingevolge gederfde winst, wegens gemiste besparingen, door bedrijfsstagnatie en immateriële schade en schade aan ander materieel dan het door BOSTIK geleverde materiaal) wordt de aansprakelijkheid van BOSTIK per schadegeval uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de door BOSTIK geleverde producten. De door aangestelden, vertegenwoordigers, handelsagenten en directie van BOSTIK verstrekte adviezen met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van de door BOSTIK vervaardigde producten hebben steeds betrekking op de algemene en normale toepassingen van de producten. Tenzij uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel, wordt bij het verstrekken van de adviezen geen rekening gehouden met bijzondere aanwendingsomstandigheden van het product zoals daar zijn gebreken in muren, wanden en plafonds, de vochtigheidsgraad van de ruimte of de bijzondere plaatsgesteldheid, m.i.v. de belasting van de ondergrond, wanden en plafonds, bijzondere toepassingen, etc... Voor gebeurlijke schade veroorzaakt door deze adviezen wordt de aansprakelijkheid van BOSTIK per schadegeval uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de door BOSTIK geleverde goederen.

e. Verpakking. BOSTIK draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van alle voorwerpen die de koper hen ter beschikking stelt (verpakking, paletten, ...). De koper waarborgt dat deze voorwerpen met de eventuele wettelijke bepalingen terzake in overeenstemming zijn en dat deze voorwerpen geen aanleiding kunnen geven tot een wijziging of alteratie van de eigenschappen en kenmerken van de door BOSTIK geleverde goederen, zoniet draagt de koper de uitsluitende verantwoordelijkheid.

5.    Verplichtingen van de koper.

a. Betaling van de prijs. De betaling der facturen geschiedt op de maatschappelijke zetel van BOSTIK en geschiedt binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Niet betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt alle vorderingen, zelfs degene die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk eisbaar zonder enige verdere ingebrekestelling. Betalingen worden eerst toegerekend op de oudste schuld, verhoogd met intresten ingevolge laattijdige betalingen en de eventuele kosten. Een onvolledige levering is geen voldoende grond voor de koper om de betaling van de geleverde goederen te weigeren.

b. Verwijlintresten en verval van termijnen. Op de eisbare bedragen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest aangerekend a rato van 1,5 % per begonnen maand. BOSTIK behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst desgevallend geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te verklaren.  

c. Forfaitaire vergoeding. Bij niet-betaling van een factuur op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag door onwil of nalatigheid van de schuldenaar zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 €. 

d. Opschortende en ontbindende voorwaarde. Annulering van de bestelling door de klant wordt als contractbreuk beschouwd. In dit geval zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs kunnen worden aangerekend door BOSTIK. Wanneer het specifiek aangemaakte niet-standaardproducten betreft, zullen de reeds betaalde voorschotten verworven blijven, dit evenwel onverminderd het recht voor BOSTIK om meerdere schade te vorderen. Wanneer de klant onder opschortende voorwaarde heeft gecontracteerd en nalaat passende pogingen te ondernemen om de opschortende voorwaarde te vervullen dan wel het niet vervullen van de voorwaarde inroept ten aanzien van BOSTIK, doch binnen een termijn van één jaar een overeenkomst sluit met een concurrerende firma van BOSTIK, zal dit van rechtswege worden gelijkgeschakeld met annulering van de bestelling en zal dit derhalve contactbreuk uitmaken zoals hiervoor bepaald. Wanneer een overeenkomst onder voorwaarde van het bekomen van een financiering wordt aangegaan en wanneer de klant er niet is in geslaagd om tegen de datum vastgesteld voor de betaling van het eerste voorschot de vereiste financiering te bekomen, behoudt BOSTIK zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als eenzijdig ontbonden te beschouwen zonder het recht van de klant op enige opzegtermijn of opzegvergoeding. BOSTIK behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijk akkoord of staking van betaling, alsook bij elke ingrijpende wijziging van de juridische natuur van de klant zoals een belangrijke wijziging in het management, een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur of wanneer de controle van de klant overgaat in andere handen of wanneer beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de klant, of in geval er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant, hierin begrepen de onmogelijkheid voor de klant de verplichtingen ten aanzien van BOSTIK te honoreren. Ingeval een dergelijke beëindiginggrond zich voordoet, zal de klant op zijn kosten alle identificeerbare goederen (niet onroerend door incorporatie of bestemming), geleverd door BOSTIK, binnen de 5 dagen volgend op een formele ingebrekestelling, ter beschikking stellen van BOSTIK.

6.    Waarborgen. 

Indien het vertrouwen van BOSTIK en de kredietwaardigheid van de koper geschokt worden door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BOSTIK zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt BOSTIK zich het recht voor de hele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds heel of gedeeltelijk werden verzonden.

7.    Bevoegde Rechtbanken - Toepasselijk recht.  

Alle betwistingen tussen betrokken partijen voortspruitend uit of met de betrekking tot de bestelling en de overeenkomst tussen hen gesloten, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Het contract wordt beheerst door Belgisch recht.