Merken en landen

1. ACHTERGROND

1.1 Arkema, met als vestigingsadres 420 rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes, Frankrijk, en andere bedrijven binnen de Arkema group verzamelen en gebruiken een aantal persoonlijke gegevens. Het is Arkema’s verantwoordelijkheid om te garanderen dat het gebruik van deze persoonlijke gegevens in overeenstemming is met alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.2 In dit privacybeleid gebruiken we de volgende begrippen:

‘Arkema’, ‘we’ of ‘ons’ staat voor Arkema en andere bedrijven binnen de Arkema group.

‘Persoonlijke gegevens’ staat voor alle gegevens die verwijzen naar een levend individu die ofwel aan de hand van deze gegevens te identificeren is, ofwel aan de hand van deze gegevens, in combinatie met overige informatie die in het bezit is, of in het bezit kan komen van Arkema (of haar vertegenwoordigers of dienstverleners). Naast feitelijke informatie valt hieronder iedere opmerking of mening over een individu en iedere indicatie inzake de intenties die Arkema of enig ander persoon heeft ten aanzien van een individu.

2. VERLEENDE DIENSTEN

2.1 Dit privacybeleid heeft betrekking op de volgende soorten informatie die we over u verzamelen wanneer u:

 • Om informatie vraagt via de optie ‘contact’ op een van onze websites (‘Arkema’s websites’);
 • Een persoonlijke account aanmaakt en hierop inlogt via een Arkema-website (zie sectie 5);
 • Monsters bestelt van Arkema-producten.

3. SOORTEN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1 Voor veel van de door ons aangeboden diensten geldt dat we persoonlijke gegevens moeten verzamelen om de door ons aangeboden diensten te kunnen leveren. Naar aanleiding van elk van de hierboven in paragraaf 2.1 beschreven diensten, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

 • Informatie die u aan Arkema verstrekt Hieronder vallen ook aan ons verstrekte persoonlijke gegevens. De aard van de dienst waar u gebruik van wilt maken, bepaalt welke persoonlijke gegevens we van u nodig hebben. Het kan daarbij gaan om persoonlijke en professionele basisinformatie (denk aan: voornaam, achternaam, positie in het bedrijf, bedrijfsnaam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk adres, stad, postcode, land, etc.).
 • Cookies:
  • Als u Arkema-websites bezoekt, worden cookies gebruikt om technische informatie te verzamelen over de diensten waarvan u gebruikmaakt, en hoe u deze gebruikt.
  • Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over door Arkema gebruikte cookies.
    

4. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

4.1 Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden opgeslagen en verwerkt worden:

 • ter voortdurende evaluatie en verbetering van de informatie die op Arkema-websites te vinden is, om er zo zeker van te zijn dat deze gebruikersvriendelijk is en om potentiële storingen en cyberaanvallen te voorkomen;
 • om een bestelling van monsters van Arkema-producten te kunnen afronden en te kunnen bezorgen;
 • om de tevredenheid van gebruikers van Arkema-websites te kunnen beoordelen;
 • om de content op Arkema-websites te personaliseren op basis van voorkeuren van de gebruiker;
 • om analyses uit te kunnen voeren die nodig zijn om kwaadaardige data te detecteren en te begrijpen hoe het onze IT-systemen beïnvloedt;
 • voor de statistische bewaking en analyse van actuele aanvallen op toestellen en systemen en voor het voortdurend aanpassen van de oplossingen die toestellen en systemen moeten beschermen tegen actuele aanvallen;
 • om feedback over Arkema-producten te kunnen duiden en om snel en eenvoudig meer informatie over het gebruik van deze producten en diensten te kunnen bieden;
 • om met u te communiceren om u zo te kunnen voorzien van diensten van en informatie over Arkema en Arkema producten;
 • voor een uitgebreide dreigingsanalyse;
 • om te begrijpen waaraan u behoefte heeft en wat uw interesses zijn;
 • voor het management en het beheer van ons bedrijf;
 • om te kunnen voldoen aan relevante wetgeving, regels en voorschriften, intern beleid en interne procedures, en om de naleving daarvan te kunnen beoordelen.
 • voor het vullen en onderhouden van databases die persoonlijke gegevens bevatten.

4.2 Als we persoonlijke gegevens gebruiken, verzekeren we ons ervan dat dit gebruik in overeenstemming is met de wet en dat de wet het ons toestaat, of van ons vereist om deze persoonlijke gegevens te gebruiken voor diverse redenen, waaronder:

 • om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen naar onze klanten;
 • omdat we daarvoor uw toestemming hebben;
 • om wettelijke verplichtingen en voorschriften na te kunnen leven;
 • om onze juridische rechten te kunnen vaststellen, uitvoeren of verdedigen, of voor juridische procedures;
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven, is nodig om onze zakelijke belangen te behartigen, zoals:
 • het op effectieve en efficiënte wijze managen en beheren van onze zaken;
 • het naleven van intern beleid en interne procedures;
 • het bewaken van het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 • het faciliteren van snelle en eenvoudige toegang tot informatie over Arkema- producten;
 • het bieden van optimale en actuele veiligheidsoplossingen voor mobiele toestellen en IT-systemen;
 • het verzamelen van meer kennis over actuele bedreigingen van onze netwerkveiligheid om zo onze veiligheidsoplossingen te updaten en beschikbaar te stellen.

4.3 We nemen de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat alleen Arkema- medewerkers die persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de doelen zoals omschreven in dit privacybeleid, hier toegang tot hebben.

5. PERSOONLIJKE ACCOUNT

U heeft de mogelijkheid om een beveiligde persoonlijke account aan te maken op Arkema’s websites. Deze is beveiligd door een eigen login en password.

Om zo’n account aan te maken, dien u zich te registreren via de optie “mijn account” op Arkema’s websites.

Dit persoonlijke account geeft u toegang tot aanvullende content over Arkema’s productlijnen (documentatie, video’s, etc.).

Registreren als accounthouder is uitsluitend voorbehouden aan professionals.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

6.1 Voor de boven beschreven doelen kan het voorkomen dat we uw gegevens delen binnen bedrijven van de Arkema group.

6.2 Voor de volgende doelen kan het ook voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens delen buiten de Arkema group:

 • Met vertegenwoordigers van derden of aannemers die aan ons diensten verlenen (denk aan IT- en communicatiediensten). Deze derden zijn gehouden aan alle relevante verplichtingen inzake gegevensbescherming. Ze zullen persoonlijke gegevens dan ook uitsluitend gebruiken zoals omschreven in dit privacybeleid.
 • Indien vereist door de wet, bijvoorbeeld als we uw persoonlijke gegevens moeten doorgeven in het kader van wettelijke verplichtingen (zo ook, en wel onbeperkt, indien noodzakelijk bij belastingaangifte en bij toelichtingen aan toezichthouders), of indien dit nodig is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Indien we ons bedrijf of bezittingen verkopen en we daarbij uw persoonlijke gegevens aan een aspirant-koper moeten overdragen voor due diligence doeleinden.
 • Indien we overgenomen worden door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, overgedragen worden aan de koper.

7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1 Arkema is een wereldwijd opererend bedrijf. Onze klanten en onze activiteiten zijn verspreid over de hele wereld. Daardoor verzamelen en verplaatsen we persoonlijke gegevens op globale basis. Dat betekent dat het voor kan komen dat we uw persoonlijke gegevens verplaatsen naar locaties buiten uw eigen land.

7.2 Indien we uw persoonlijke gegevens verplaatsen naar een ander land buiten de EU, zorgen we ervoor dat deze beschermd zijn en overgedragen worden op een manier die aan alle wettelijke vereisten voldoet. Bij gegevens die naar een locatie buiten Europa verplaatst worden, kan dit bijvoorbeeld op een van de volgende manieren gebeuren:

 • Het land waar we de gegevens heen sturen heeft de goedkeuring van de Europese Commissie, omdat deze heeft bepaald dat dit land voldoende bescherming van persoonlijke gegevens biedt.
 • De ontvanger heeft zich contractueel verplicht op basis van ‘modelcontract bepalingen’, goedgekeurd door de Europese Commissie, hetgeen hen verplicht om uw persoonlijk gegevens te beschermen.
 • De ontvanger is in de VS gevestigd en is een gecertificeerd lid van het EU-VS Privacy Beschermingsplan.
 • In andere gevallen, waarin het ons bij wet toegestaan is om op andere wijze uw persoonlijke gegevens naar een locatie buiten Europa te verplaatsen.

8. HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

8.1 We beschikken over meerdere controle-instrumenten om de veiligheid van onze informatie en onze informatiesystemen te kunnen garanderen. De veiligheid van klantendossiers is gewaarborgd al naar gelang de gevoeligheid van de relevante informatie.

8.2 Als voorwaarde voor een dienstverband, zijn Arkema-medewerkers verplicht om zich te houden aan alle relevante wet- en regelgeving, inclusief wetgeving inzake databescherming. Toegang tot gevoelige persoonlijke gegevens is beperkt tot die medewerkers die hun werk moeten kunnen uitvoeren. Onbevoegd gebruik of openbaar maken van vertrouwelijke klantgegevens door een medewerker van Arkema is verboden en kan resulteren in disciplinaire maatregelen.

8.3 Wanneer u een Arkema-medewerker vraagt naar uw dossier, kan het zijn dat deze u om persoonlijke gegevens vraagt. Deze veiligheidsmaatregel is bedoeld om er zeker van te zijn dat alleen u, of iemand die door u daartoe geautoriseerd is, toegang heeft tot uw dossier.

9. HOELANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

9.1 Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren varieert. Dit hangt af van de volgende criteria:

 • Het doel waarvoor ze gebruikt worden: Arkema zal de gegevens zo lang bewaren als voor dat doel nodig is.
 • Wettelijke verplichtingen: in wet- of regelgeving kan een minimumduur vastgesteld zijn waarin we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren.

9.2 Persoonlijke gegevens die verstrekt zijn om informatie op te vragen via Arkema’s websites worden bewaard voor de duur die nodig is om deze informatie te kunnen verstrekken.

9.3 Persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn om u promotionele informatie te kunnen toesturen worden maximaal drie jaar na ons laatste contact of de laatste commerciële transactie bewaard.

10. UW RECHTEN

10.1 In alle bovenstaande gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt of opgeslagen hebben, heeft u de volgende rechten en, in de meeste gevallen, kunt u deze rechten gratis doen gelden. Deze rechten omvatten:

 • Het recht op informatie over de verwerking van uw persoonlijke data en het recht op toegang tot de persoonlijke data die we van u hebben.
 • Het recht om te allen tijde uw toestemming inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Let op: het kan zo zijn dat we nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken omdat we daar een andere legitieme reden voor hebben. Bijvoorbeeld om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.
 • In sommige gevallen, het recht om bepaalde persoonlijke gegevens op een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of het recht om te vragen om deze gegevens door te sturen naar een derde partij, mits dit technisch haalbaar is. Dit recht geldt alleen voor persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan Arkema hebt verstrekt.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens aan te laten passen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen. Er zijn echter situaties waarin we het wettelijke recht hebben om uw persoonlijke gegevens toch te bewaren.
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen, of te vragen om beperking van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wederom kunnen er situaties zijn waarin we het wettelijke recht hebben om zo’n verzoek te weigeren.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten indien u van mening bent dat we inbreuk hebben gemaakt op uw rechten.
 • Het recht om ons te instrueren hoe om te gaan met uw persoonlijke gegevens na u dood. U kunt deze rechten doen gelden door contact met ons op te nemen. Gebruik daarvoor de gegevens zoals vermeld in hoofdstuk 11 hieronder.

10.2 Als u liever geen promotionele informatie van Arkema per e-mail ontvangt, klik dan op de unsubscribe link of in een van onze e-mails.

11. VRAGEN EN ZORGEN

11.1 Mocht u vragen of zorgen hebben over de manier waarop Arkema met uw persoonlijke gegevens omgaat of over dit privacybeleid, neem dan contact op met onze privacymedewerker. Gebruik daarvoor de volgende contactinformatie:

Adres : Arkema Direction Juridique 420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes.

We zijn vrijwel altijd in staat om privacyvragen of -aangelegenheden snel en effectief op te lossen. Mocht de respons die u van onze privacymedewerker krijgt niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de bevoegde autoriteiten in.

Top