Prekės ženklai ir šalys

Svetainės Leidėjas

Bostik SA

Corporate Communications Department
253 avenue du Président Wilson, 
93211 La Plaine Saint Denis
France 

Prieglobos paslaugų teikėjas

Amazon Web Services, Inc. 
P.O. Box 81226 
Seattle, WA 98108-1226 
http://aws.amazon.com

Gamyba

Freestyle Interactive
Harwoods House, Banbury Rd, 
Ashorne, Warwick CV35 0AA, UK 

Turinys

Informacija, paskelbta šioje svetainėje ir mobiliose programose, pateikiama tik orientaciniais tikslais. Ši informacija nėra susitarimas.

Manome, kad čia pateikti teiginiai, techninė informacija ir rekomendacijos yra tikslūs. Kadangi produktų ir čia nurodytos informacijos naudojimo sąlygų ir metodų mes negalime kontroliuoti, Arkema grupė aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės dėl bet kokių rezultatų, gautų arba kilusių dėl bet kokio produkto naudojimo ar priklausymo nuo tokios informacijos; NĖRA JOKIŲ GARANTIJŲ JOKIAM TIKSLUI, NĖRA PREKYBOS GARANTIJOS; NĖRA IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS SUSIJUSIUSIEMS PRODUKTAMS AR PARAŠYTAI INFORMACIJAI. Čia pateikta informacija yra susijusi tik su konkrečiais nurodytais produktais ir gali būti netaikoma, kai tokie produktai yra naudojami kartu su kitomis medžiagomis arba bet kokiu kitu procesu. Vartotojas turi kruopščiai išbandyti metodą prieš pradedant gamybą. Niekas, kas nurodyta čia, negali būti suprantamas kaip atitinkamų patentų, leidimų nebuvimas, paskatinantis ar rekomenduojantis naudoti bet kurį patentą, išradimą, be patento savininko įgaliojimų.

Arkema grupė negali garantuoti, kad informacija, pateikta svetainėje ar mobiliose programose, yra tiksli, išsami arba atnaujinta. Arkema grupė neatsako už klaidas ir/ar praleidimus, informacijos neprieinamumą, informacijos atnaujinimo ir/ar svetainėje ar mobiliose programose esančius virusus.

Todėl jūs prisiimate visą riziką, pasikliaudami svetainėje ar mobiliosiose programose teikiama informacija, o Arkema grupė nebus atsakinga už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą naudojant šią informaciją.

Arkema Group pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo keisti savo svetainės, jos mobiliųjų programų ir jų naudojimo sąlygų turinį.

Jūs sutinkate, kad neturėsite prieigos prie šios svetainės ar mobiliųjų programų iš bet kurios teritorijos ar vietovės, kuriose šios svetainės ar mobiliųjų programų turinys gali būti neteisėtas ir tokia prieiga draudžiama.

Atsakomybės atsisakymas ir politika

Arkema grupė atidžiai prižiūri kiekvieną produkto gyvavimo ciklo etapą, laikydamasi įsipareigojimų, susijusių su įmonių socialine atsakomybe ir reguliavimo reikalavimais.

Arkema savo produkto valdyme nustato sąlygas, kuriomis gali būti naudojama techninė informacija ir jos dokumentuose pateikiamos rekomendacijos. (Peržiūrėkite pilną atsakomybės atsisakymą Arkema svetainėje http://www.arkema.com/en/products/product-safety/disclaimer/index.html)

Be to, Arkema pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis jos produktai naudojami  medicinos prietaisuose, pateikiami mūsų Medicinos prietaisų politikoje http://www.arkema.com/en/social-responsibility/responsible-product-management/medical-device-policy/

Asmens duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys tokie kaip vardas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan. ir kita jūsų pateikta informacija yra renkami daugeliu atveju. Šie asmens duomenys naudojami tik ir išskirtinai Arkema grupės. Arkema grupė gali naudoti asmens duomenis įvairiais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakymu į jūsų užklausą, papildomos informacijos apie mus ir mūsų produktus pateikimu, pranešimų, kitos svarbios informacijos pateikimu arba tam tikrų paslaugų suteikimu. Bet kokiu atveju šie duomenys nebus atskleisti, išnuomoti ar parduoti trečiosioms šalims. Vis dėlto mes galime atskleisti tuos asmens duomenis, kurių reikalauja įstatymai, teismo šaukimas, teisinio proceso ar vyriausybės tyrimo dalis, įmonių susijungimo ar kito sandorio dalis arba siekiant apsaugoti jūsų ar kitų saugumą.

Be to, Arkema grupė dažnai renka informaciją kokius puslapius vartotojai lanko svetainėje ar mobiliosiose programose, kiek laiko peržiūrimas kiekvienas puslapis, kaip dažnai peržiūrimas puslapis ir kitą panašią informaciją apie vartotoją. Ši informacija leidžia mums tobulinti mūsų svetainę ir mobiliąsias programas, kai kuriais atvejais pateikti individualų turinį ir pagerinti bendrą vartotojų patirtį ir turinį.

Arkema grupė saugos jūsų asmeninius duomenis tol, kol naudositės tinklalapiu ar mobiliąja programa, o vėliau - protingą laiką. Arkema grupė rūpinsis jūsų asmens duomenų apsauga, ir užtikrins tam tikras apsaugos priemones, kad ją apsaugotu. Nors mes imamės pagrįstų saugumo priemonių, turėtumėte žinoti, kad jokios apsaugos sistemos negali užkirsti kelio visiems galimiems saugumo pažeidimams ir dėl to svetainės ir mobiliųjų programų naudojimas yra jūsų pačių rizika.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Pagal Prancūzijos duomenų apsaugos ir informacijos laisvės įstatymo ("Loi Informatique et Liberté") 1978 m. sausio 6 d. jūs turite teisę susipažinti su jūsų asmeniniais duomenimis, keisti, taisyti ir juos pašalinti ("Loi Informatique et Liberté" 39 ir 40 straipsniai). 

Dėl šios teisės, prašome kreiptis: 

Bostik, Inc. 
11320 W. Watertown Plankas Road
Wauwatosa, WI 53226
UNITED STATES
Attn: Chris Eichman

Autorinės teisės

Arkema grupė yra savininkas arba yra įgaliotas naudoti visą informaciją ir visus elementus, pateiktus šioje svetainėje (tekstai, nuotraukos, vaizdai ir garsai) (pagal autorių teisių įstatymus). Visą ar dalį šios informacijos ir elementų galima kopijuoti tik informaciniais tikslais ir tik griežtai asmeniniam naudojimui. Bet koks šios informacijos ar elementų dauginimas, pristatymas, adaptavimas, perkėlimas, vertimas ir arba pakeitimas kitiems tikslams yra uždraustas. Tik svetainės, mobilių programų ir juose pateiktos informacijos bei elementų peržiūra garantuojama visiems, atsižvelgiant į  intelektinės nuosavybės teises.

Skiriamieji ženklai

Jei nenurodyta kitaip, įmonių pavadinimai, prekiniai pavadinimai, logotipai ir prekiniai ženklai pateikti svetainėje yra BOSTIK, INC, ARKEMA INC., BOSTIK, S.A., ARKEMA FRANCE, ARKEMA ar jų dukterinių įmonių ar filialų turtas. Jie negali būti naudojami be išankstinio aiškaus savininko sutikimo. 

Nuorodos

šioje svetainėje esančios nuorodos gali nukreipti vartotojus į kitas svetaines ir serverius, kurių Arkema grupė nekontroliuoja. Arkema grupė neatsako už šių svetainių turinį.

Jokiu būdu Arkema grupė negali būti laikoma atsakinga už tokių svetainių ar kitų mobiliųjų programų turinį, į kurias ji pateikia nuorodas. Šios nuorodos vartotojams teikiamos kaip paslauga. Sprendimas aktyvuoti nuorodas yra išimtinai vartotojo atsakomybė.

Svetainės ar mobiliosios programos vartotojai ir lankytojai negali sukurti nuorodos į mūsų mobiliąsias programas ar tinklalapį http://www.bostik.com be išankstinio raštiško BOSTIK, INC sutikimo.

Faktoriai, kurie gali turėti įtakos būsimiems rezultatams.

Informacijoje gali būti pateikta BOSTIK, INC.  ir Arkema grupės finansinės situacijos, veiklos rezultatai, verslo ir industrijos strategijos. Žodžiai kaip "prognozės", "tikimybės", "tikslai" ir kiti panašūs žodžiai ar išraiškos ir sąlyginiai terminai yra naudojami būsimiems duomenims apibūdinti. Tai visų pirma apima pareiškimus apie valdymo tikslus, sąmatas ir tikslus, susijusius su gamyba, ir tendencijas, susijusias su veiklos rezultatais. Tokios prognozės yra pagrįstos prielaidomis, kurios gali būti netikslios ir yra susijusios su rizikos veiksniais, tokiais kaip žaliavų kainų pokyčiai, pasaulinės ekonominės aplinkos pokyčiai ir taikomų reglamentų pakeitimai. BOSTIK, INC, ARKEMA INC., BOSTIK, S.A, ARKEMA FRANCE, ARKEMA, jų dukterinės įmonės ir filialai, taip pat jų vadovai ir darbuotojai negali garantuoti, kad informacija yra be klaidų, jie nėra atsakingi už bet kokios nuomonės, pateiktos kaip šios informacijos dalis, tikslumą.

BOSTIK, INC., ARKEMA INC., BOSTIK, SA, ARKEMA PRANCŪZIJA, ARKEMA, jų dukterinės įmonės ir filialai, taip pat jų vadovybė neįsipareigoję atnaujinti svetainėje arba mobiliosiose programose paskelbtas prognozes, kurios gali būti reikalingos naujai informacijai, ateities įvykiams ar kt. Tolimesnė informacija apie veiksnius, kurie gali turėti įtakos ARKEMA ir Arkema grupės finansiniams rezultatams, gali būti pateikta dokumentuose, pateiktuose Prancūzijos Finansinių rinkų institucijai (AMF). 

Informacijos apie produktą paieška

"Produkto paieška" "Greita TDS paieška" ir "Saugos duomenų lapo (SDS) paieška" puslapiai skirti padėti vartotojams ieškoti ir pasiekti Arkema grupės produktų aprašymus. Klientas yra pats atsakingas už kiekvieno gaminio tinkamą naudojimą, taip pat laikymąsi galiojančių įstatymų ir nacionalinių teisės aktų. 

Taikytina teisė

Svetainė, mobiliosios programos ir šios naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Viskonsino valstijos įstatymus ir Jungtinių Amerikos Valstijų federalinius įstatymus. Jūs sutinkate paklusti Viskonsino valstijos valstybinių ar federalinių teismų jurisdikcijai dėl bet kokių ginčų, kylančių iš šios svetainės ar mobiliosios programos, jų naudojimo ar šių sąlygų.

Jūs sutinkate, kad laikysitės visų taikomų vietinių, valstybinių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų ir taisyklių, susijusių su jūsų naudojimu ar veikla šioje svetainėje ar mobiliose programose. Neapsiribojant aukščiau minėtu bendruoju požiūriu, jūs taip pat sutinkate, kad visi sandoriai ir kita veikla šioje svetainėje ar mobiliose programose visuomet būtų taikomos ir vykdomos laikantis visų galiojančių JAV eksporto kontrolės įstatymų ir kitų taikytina jurisdikcija ir kad jūs neišplatinsite, neperduosite, neeksportuosite ir neeksportuosite, neperleistumėte jokios informacijos, pateiktos svetainėje arba per šią svetainę, ar mobiliosiomis programomis, pažeidžiant bet kokius eksporto kontrolės įstatymus ir kitus teisės aktus.

Atsakomybės apribojimas

Nei vienas Arkemos grupės narys, įskaitant bet kurį filialą arba dukterinę įmonę be apribojimų, nebus atsakinga už bet kokią, bet kurios pusės pretenziją, bet kokius nuostolius, įskaitant be apribojimo tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialiuosius, baudžiamuosius arba žalą, kylančią dėl/ar naudojimo ar negalėjimo naudotis šia svetaine ar mobiliosiomis programomis arba bet kokia informacija apie tai, arba bet kokia mums pateikta informacija, arba gautos iš  čia esančių arba pasiekiamų duomenų prieigos arba jų perdavimo pakeitimo (autorizuoto arba ne). Šios atsakomybės apribojimo nuostatos taikomos pilna, leidžiama taikomo įstatymo, apimtimi.

Top